อัพเดท/ระบบบันทึกข้อมูล ติดตั้งมิเตอร์/เพิ่ม/ย้าย/เปลี่ยนประเภท วันที่ 21/04/2021 ทั้งหมด 815 ท่าน

<
เลขคำร้อง หมายเลขผู้ใช้ไฟ วันที่ยื่นคำร้อง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทคำร้อง ขนาด ชื่อผู้รับ วันนัดตรวจ ชื่อผู้ตรวจ ผลการตรวจ สาเหตุที่ต้องแก้ไข วันที่ชำระเงินค่ามิเตอร์ ขยายเขต วันส่งงานติดตั้ง ติดตั้งไม่เกินวันที่ หมายเลขเครื่องวัด วันที่ติดตั้ง แล้วเสร็จ เวลาติดตั้ง
630001
630002 20023240676 02.01.2020 นายณัฐนันท์ โหจินดารัตน์ 0818846771 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 03.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 08.01.2020 08.01.2020 21.01.2020 6201452479 21.01.2020
630003 20023241309 02.01.2020 นางสาวนันท์นภัส แสงฮอง 0931843290 ขอใช้ไฟชั่วคราว 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 03.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 07.01.2020 07.01.2020 14.01.2020 5701410166 14.01.2020
630004 ACH263000004 02.01.2020 นางละเอียด พลประสิทธิภาพ 053379045 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 03.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 06.01.2019 06.01.2019 08.01.2020 6100987040 08.01.2020 11:40:57
630005 20023241347 03.01.2020 นางกนกพร ประพันธ์ศรี 0841515607 ไฟชั่วคราว 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 16.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 19.03.2020 5701232991 19.03.2020
630006 ACH263000010 03.01.2020 นายพินิจ ปัญญาราษฎร์ 0850401254 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 11.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.02.2020 13.02.2020 25.02.2020 6201378324 25.02.2020
630007 20023253866 03.01.2020 น.ส. สุภาวดี ฆ้องนอก 0634289195 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 07.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.01.2020 08.01.2020 21.01.2020 26847265 21.01.2020 11:04:00
630008 ACH263000011 06.01.2020 นายทนงค์ศักดิ์ สุภาวดี 0812871903 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 07.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.01.2020 08.01.2020 09.01.2020 26816068 09.01.2020 03:00:12
630009 06.01.2020 น.ส.อรพิน อินปัน 0828915270 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 6300099359 30.04.2020
630010 20023244080 06.01.2020 น.ส. เณย์ โอจรัสพร 0932395565 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 18.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 20.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 6201251119 25.02.2020
630011 ACH263000023 06.01.2020 น.ส. ลฎาภา สามัคคีธรรม 0890504505 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 07.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 12.02.2020 6201452532 12.02.2020
630012 ACH263000013 06.01.2020 น.ส.ลักษิกา บุญมานันท์ 0626987318 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 06.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06012020 06.01.2020 08.01.2020 5701453408 08.01.2020 02:00:04
630013 ACH263000026 06.01.2020 นาย จิตติคม คำหล่อ 0890504505 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 07.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 12.02.2020 6201452531 12.02.2020
630014 ACH263000014 06.01.2020 นายปิยะดนัย บัวเรียว 0910691024 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 06.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.01.2020 06.01.2020 08.01.0020 26928461 08.01.2020 02:30:00
630015 ACH263000015 06.01.2020 น.ส.วรณัน วิระภาสกุล 0931400229 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 06.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.01.2020 06.01.2020 08.01.2020 26783700 08.01.2020 02:10:28
630016 ACH263000024 06.01.2020 นาย นิติเทพ ชัยภูมิ 0890504505 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 07.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 12.02.2020 6201452533 12.02.2020
630017 ACH263000016 06.01.2020 นายไพศาล สุนันต๊ะ 0897556178 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 06.01.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 06.01.2020 06.01.2020 08.01.2020 26813281 08.01.2020 02:20:27
630018 ACH263000017 06.01.2020 น.ส.เกศรินตันต๊ะ 0979819211 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 06.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.01.2020 06.01.2020 08.01.0020 26056648 08.01.2020 03:30:00
630019 07.01.2020 นายกฤตเมธ บุตรจันทร์ 0826270215 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 08.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ยังไม่ได้ดึงสายเมน
630020 20020161553 07.01.2020 นาง จำนง ศรีสงคราม(55/27) 0805966239 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 07.01.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว OTS 07.01.2020 07.01.2020 14.01.2020 5701183342 14.01.2020 11:10:00
630021 20020161541 07.01.2020 นาง จำนง ศรีสงคราม(55/28) 0805966239 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 07.01.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว OTS 07.01.2020 07.01.2020 14.01.2020 5600059633 14.01.2020 11:00:59
630022 20022412512 07.01.2020 นางชมผ่องพรรณ สุต๋าคำหิรัณย์ 0864219724 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 07.01.2020 07.01.2020 14.01.2020 29976679 14.01.2020 01:05:56
630023 ACH263000022 07.01.2020 นายเสรีพันธ์ วิเศษโวหาร 0650097793 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 07.01.2020 07.01.2020 10.01.2020 6100182206 10.01.2020 10:42:05
630024 ACH263000028 08.01.2020 นายธวัชชัย ทับเอี่ยม 0828908243 มิเตอร์ชั่วคราว 15(45) 1 P นายเครือณรงค์ รุ่งเรือง 15.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.01.2020 16.01.2020 21.01.2020 6100932297 21.01.2020
630025 ACH263000068 08.01.2020 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0899563229 ขอใหม่ 15แอม3เฟส วิตต์ธาดา 10.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.01.2020 21.01.2020 25.01.2020 6201251094 25.01.2020
630026 ACH263000025 08.01.2020 น.ส.วราลักษณ์ เครือคำหล่อ 0882669114 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.01.2020 13.01.2020 15.01.2020 26927065 15.01.2020
630027 ACH263000027 08.01.2020 นางขันแก้ว เจริญพันธ์ 0895542940 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 13.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.02.2020 18.02.2020 21.02.2020 6201378339 21.02.2020
630029 ACH263000029 08.01.2020 นางตุมมา ปิยนันทคุณ 0899996112 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 09.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 13.01.2020 13.01.2020 15.01.2020 6201452482 15.01.2020 03:00:33
630030 20023335067 08.01.2020 น.ส. นงคราญ ก๋าศักดิ์ 0932324215 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 07.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว เป็นงานขยายเขตฯ C-63-A-CH2cs.0013.01.1 25.02.2020 08.04.2020 13.04.2020 6201476506 13.04.2020
630031 08.01.2020 น.ส. นิภา ยศอ้าย 0909105429 เปลี่ยนประเภท 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 09.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630032 20021314979 08.01.2020 นายสมศักดิ์ ปริสุทโธเหมทานน 0819433543 ขอใหม่ 15 A 1 P วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.01.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 08.01.2020 08.01.2020 15.01.2020 5701455507 15.01.2020
630033 ACH263000031 09.01.2020 นายสมบัติ เชาวนพูนผล 0655171216 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 25.01.2020 6201452518 25.01.2020
630034 ACH263000032 09.01.2020 น.ส.โชติมา อรุณรัตนา 0869137849 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.01.2020 13.01.2020 16.01.2020 5800269546 16.01.2020
630035 20023258184 09.01.2020 นายกอปรลาภ ใจกล้า 0954507979 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 6100963271 15.01.2020 03:30:34
630036 20023261545 10.01.2020 นาย อำนาจ มหายนต์ 0639018313 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 13.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 6201452524 24.01.2020
630037 20005217632 10.01.2020 นางศุภรัตน์ ธรรมพิทักษ์ 0987627269 เพิ่มขนาดมิเตอร์ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 14.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 16.01.2020 16.01.2020 31.01.2020 6201251091 31.01.2020
630038 20023084497 10.01.2020 น.ส. ประมวล ชูสกุล 0633653946 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 13.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 28.01.2020 28.01.2020 28.01.2020 6101160419 28.01.2020 10:47:03
630039 ACH263000040 10.01.2020 นายฉัตรชัย วิบูลย์สิทธิโชค 0877333773 ขอใหม่ 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 14.01.2020 14.01.2020 28.01.2020 6201251088 28.01.2020
630040 ACH263000041 13.01.2020 นายอนุพงศ์ จันทรัตน์ 0894298559 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 15.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.01.2020 22.01.2020 30.01.2020 5800133878 30.01.2020 01:31:17
630041 ACH263000042 13.01.2020 นายกฤษณะ พันธนาม 0932588030 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.01.2020 16.01.2020 25.01.2020 5800741836 25.01.2020
630042 ACH263000043 13.01.2020 น.ส.พุทธิมน ตันติธนานนท์ 0884599155 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 14.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว รอขยายเขต C01.1 29.01.2020 12.02.2020 26.02.2020 6201251116 26.02.2020
630043 20022468006 13.01.2020 น.ส.จินเหลียง หยู 0613341188 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 13.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 13.01.2020 13.01.2020 15.01.2020 6201452481 15.01.2020
630044 ACH263000046 13.01.2020 นางวันดี ดวงกิจ 0849063244 ขอใหม่ 15(45) 1 P นายภมรทิพย์ เครือตา 14.01.2020 นายเกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 6201452515 24.01.2020
630045 20023265559 13.01.2020 น.ส.รัตนาภรณ์ สุวคนธ์ 0993616265 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 6100933621 30.01.2020 12:25:45
630046 20023265402 13.01.2020 นางพรรจิต เตมีศักดิ์ 0979187932 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.01.2020 16.01.2020 25.01.2020 6201452508 25.01.2020
630047 20004930009 13.01.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0622600483 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 13.01.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว OTS 13.01.2020 13.01.2020 15.01.2020 6201452480 15.01.2020 10:50:17
630048 20023265529 13.01.2020 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด FNR 5282 0984173171 ใหม่ 15A 1เฟส อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 14.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.02.2020 17.03.2020 05.03.2020 6201378336 05.03.2020
630049 20023246948 13.01.2020 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด DFNR 393 0815941229 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 14.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 28.01.2020 6201452517 28.01.2020
630050 20023246937 13.01.2020 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด DFNR 395 0815941229 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 14.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 28.01.2020 6201452516 28.01.2020 11:15:44
630051 20023265538 14.01.2020 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด CMI 0114 0992404470 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 15.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 16.05.2020 6101160436 16.05.2020
630053 ACH263000048 14.01.2020 น.ส.ณัฐธยาน์ สร้างกุศลวงศ์ 0850375512 ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 15.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.01.2020 16.01.2020 16.01.2020 6201251089 16.01.2020
630054 20023266292 14.01.2020 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด CMI 0057 0992404470 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 15.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 16.05.2020 6100987122 16.05.2020
630055 ACH263000049 14.01.2020 น.ส.วาณี ฐิติผลพันธ์ 0816725340 ไฟ ชค. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.01.2020 นายเกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 27031372 24.01.2020
630056 ACH263000051 14.01.2020 บริษัท เชียงใหม่พัฒนวิศว์ จำกัด 0819938795 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 6201452525 24.01.2020
630057 ACH263000052 14.01.2020 นายบุญเลื่อน แสนใจ 0946190007 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 15.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ไม่ได้ดึงสายเมน ผชฟ.แจ้งจะขอเป็นมิเตอร์ ถาวร รอทะเบียนบ้าน
630058 20021968386 14.01.2020 นายอุดมพร อาณัติวงศ์ 0836142424 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 05.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 20.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 5701410352 21.02.2020
630059 20023269400 14.01.2020 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 0649626938 ไฟ ชค.ระยะสั้น 30 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 14.01.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว 14.01.2020 14.01.2020 20.01.2020 29156984 20.01.2020 11:10:30
630060 ACH263000054 14.01.2020 นายสมทบ แก้วเย็น 0815954589 ขอใหม่ 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS 14.01.2020 14.01.2020 15.01.2020 6100182207 15.01.2020
630061 ACH263000056 15.01.2020 นายพงศกร พัทลุง 0819045339 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.01.2020 27.01.2020 05.02.2020 6201251096 05.02.2020
630062 ACH263000060 15.01.2020 นายอำพล พาเกิดสุข 0859853112 ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 21.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 6201251097 24.01.2020
630063 ACH263000061 15.01.2020 บริษัท สุมิตตยา ทรัพย์ใหม่ จำกัด 0812574418 ขอใหม่ 5(15) 1 P เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 6201010215 23.03.2020
630064 20023273008 15.01.2020 นายจิรโชค โชติจิรกิตต์ 0829576703 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 12.02.2020 6201452534 12.02.2020
630065 20022609595 15.01.2020 น.ส.วรัตนากรณ์ เหลืองโสภาพรรณ 0918517831 ย้าย 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 18.03.2020 18.03.2020 16.03.2020 6100000138 16.03.2020
630066 ACH263000063 16.01.2020 น.ส.พิมลพรรณ นิธิสุวรรณรักษา 0969546587 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 28.01.2020 28.01.2020 31.01.2020 6201452541 31.01.2020 03:03:46
630067 20022769752 17.01.2020 น.ส.ดอน เคลีย คร้อคเกอร์ 0651142183 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 30.01.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 31.01.2020 31.01.2020 31.01.2020 6101046271 31.01.2020 02:25:44
630068 20023277363 17.01.2020 น.ส.กรรณิการ์ ศรีคำมูล 0898519589 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 03.02.2020 6201452538 03.02.2020
630069 20023277379 17.01.2020 นายภาณุ อัศรานุรักษ์ 0819923503 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 17.01.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 17.01.2020 17.01.2020 28.01.2020 6100182208 28.01.2020 02:19:22
630070 20023273022 17.01.2020 นายทินกร กาบแก้ว 0815304886 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.01.2020 29.01.2020 03.02.2020 6201010246 03.02.2020
630071 20019683193 17.01.2020 นางสาวอรพิน ใจสุภา 0955192929 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 17.01.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 17.01.2020 17.01.2020 23.01.2020 6201452513 23.01.2020
630072 20022535517 17.01.2020 นายพิมล แสงแก้ว 0899687402 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 17.01.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 17.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 5800269643 20.01.2020
630073 ACH263000065 17.01.2020 นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ 0816810103 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 26925816 24.01.2020
630074 20023279539 17.01.2020 นายสาธิต เจริญสุข 0826206821 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 17.01.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 17.01.2020 17.01.2020 21.01.2020 6201452512 21.01.2020
630075 ACH263000067 17.01.2020 นายสมชาย ใจประสิทธิ์ 0835697196 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 05.02.2020 6201251099 05.02.2020
630076 20004657130 17.01.2020 นางวันเพ็ญ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ 0812709074 ย้าย 30 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.01.2020 27.01.2020 04.02.2020 25212012 04.02.2020
630077 ACH263000069 17.01.2020 น.ส.สุประวีณ์ สุจิตชวานนท์ 0891999774 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 17.01.2020 17.01.2020 25.01.2020 6100182209 25.01.2020
630078 ACH263000070 17.01.2020 น.ส.หทัยรักษ์ เครือหงษ์นวล 0931394440 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 17.01.2020 17.01.2020 21.01.2020 6201452511 21.01.2020
630079 20019328967 20.01.2020 นางกริ่งทอง ณ เชียงใหม่ 0882426356 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 21.01.2020 เกรียงศักดิ์ ชำระแล้ว 31.01.2020 31.01.2020 06.02.2020 6201452569 06.02.2020
630080 20023280000 20.01.2020 บริษัทเชียงใหม่คลีนิคโรคไต จำกัด 0817832438 ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 02.03.2020 กิตติพล เดโชสว่าง ชำระแล้ว 02.03.2020 02.03.2020 12.03.2020 6300007894 12.03.2020
630081 20022563605 20.01.2020 บริษัท โมเบียส เรียลเอสเตท 0841743232 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 06.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.02.2020 14.02.2020 12.02.2020 6100000122 12.02.2020
630082 2002328306 20.01.2020 น.ส. กุลธิดา สุวรรณภาษิต 0626456249 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 26.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 03.03.2020 03.03.2020 16.03.2020 6201378375 16.03.2020
630083 20023283170 20.01.2020 นางผ่องพรรณ สุริยะชัย 0894644195 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 28.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 04.02.2020 6201452562 04.02.2020
630084 20023283079 20.01.2020 นาง เฉลิมพร ศิริรัตน์ 0866156950 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 21.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 07.02.2020 6201452536 07.02.2020
630085 20023283604 20.01.2020 น.ส. ณัฐธดา จิตจง 0939691446 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 21.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ทำเรื่องขยายเขต 13.02.2020 11.03.2020 19.03.2020 6201251340 19.03.2020
630086 20023283626 20.01.2020 น.ส. พิชญ์สินี ไม้เธอ 0994639296 ไฟ ชค. 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 28.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 05.02.2020 6201251100 05.02.2020
630087 ACH263000072 20.01.2020 นางสาวธวัลรัตน์ พันติ 0817244224 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.01.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 20.01.2020 20.01.2020 22.01.2020 6100182213 22.01.2020
630088 20022849669 20.01.2020 นาย ฟู่ ไป่ เหอ 0870703474 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 20.01.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 24.01.2020 6201452519 24.01.2020
630089 20023283022 20.01.2020 น.ส.หยิน หวาง 0952128056 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.01.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 23.01.2020 6201452520 23.01.2020
630090 ACH263000007 02.01.2020 นายขจรศักดิ์ ศุกระจันทร์ 0642629895 ขอใหม่ 30 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 02.01.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 25.01.2020 6100024649 25.01.2020
630091 20023282978 20.01.2020 สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง 053277608 ขออ่านหน่วย DEMAND วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.01.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว 20.01.2020 20.01.2020 02.03.2020 MS62005496 02.03.2020
630092 20023283546 21.01.2020 นาย ปริพัตร ปานจู 0844060155 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 21.01.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว OTS 21.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 6201452526 24.01.2020
630093 ACH263000074 21.01.2020 นายยานิค อับราวัน 0636624974 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 21.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.01.2020 21.01.2020 23.01.2020 6201452527 23.01.2020
630094 20022878558 21.01.2020 น.ส. กมลชนก สุวรรณ 0946291844 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 22.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 04.02.2020 570140228 04.02.2020
630095 20023247349 21.01.2020 บริษัท แมเนอร์ สวีทส์ (เชียงใหม่) จำกัด 0841763587 ไฟ ชค. 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 23.01.2020 กิตติพล เดโชสว่าง ชำระแล้ว ชค TR 400 29.01.2020 29.01.2020 05.02.2020 D282569 05.02.2020 11:52:00
630096
630097 20023287052 21.01.2020 นาง กัญญาภัค ปินไชย 0954507979 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 22.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 24.01.2020 24.01.2020 31.01.2020 6201452535 31.01.2020
630098 20023287147 21.01.2020 น.ส. ปัณดา ปุณโณทก 0891120636 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 22.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.01.2020 23.01.2020 30.01.2020 6201452537 30.01.2020 02:27:15
630099 20022502618 21.01.2020 น.ส. นภัสทนันท์ นิธิยารัตนานนท์ 0860105551 ขอใหม่ 30 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 21.01.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 21.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 5700058447 23.01.2020
630100 20023290201 22.01.2020 ว่าที่ ร.ต.ดิเรก มณีวรรณ 0877863959 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 23.01.2020 เกรียงศักดิ์ ชำระแล้ว 28.01.2020 28.01.2020 04.02.2020 6201452542 04.02.2020
630101 20023287392 22.01.2020 นาง รัตนาวดี เกริกไกวัล 0987476956 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 27.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.01.2020 29.01.2020 03.02.2020 23338685 03.02.2020
630102 20023287396 22.01.2020 ส.ต.ท.ยุทธนา ใจเย็น 0987876761 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 23.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 07.02.2020 6201452563 07.02.2020
630103 ACH263000100 22.01.2020 นายฤทธิพล กันทา 0896311991 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 22.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 22.01.2020 22.01.2020 28.01.2020 6201452529 28.01.2020 10:50:10
630104 ACH263000101 22.01.2020 นายวีรภัทร บุญวัตร 0891919362 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.01.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 22.01.2020 22.01.2020 28.01.2020 6201452530 28.01.2020 11:00:36
630105 20023290297 22.01.2020 น.ส.กชกร โอชาวัตร์ 0819873757 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 06.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.02.2020 11.02.2020 20.02.2020 6201378343 20.02.2020
630106 ACH263000103 23.01.2020 นายสายัณห์ ยอดยิ่ง 0946101692 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 11.02.2020 11.02.2020 14.02.2020 6201378313 14.02.2020
630107 ACH263000104 23.01.2020 นายสุทัศน์ ฉัตรอุทัย 0846563499 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 04.02.2020 6201452564 04.02.2020
630108 20022806344 23.01.2020 น.ส. นิทัศรา สิงห์ทองคำ 0876749142 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 12.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 6101046322 17.02.2020
630109 20022972645 23.01.2020 นางไอรษา อิงษรานนท์ 0966369642 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 08.06.2020 ผ่าน - 12.06.2020 6201251613 12.06.2020
630110 ACH263000106 23.01.2020 นายอิสรา ธงไชย 0856956529 ขอใหม่ 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 05.05.2020 6201251427 05.05.2020
630111 20023294277 24.01.0000 นางสาวรุ่งนภา แรงเก่ง 0925237979 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.01.2020 24.01.2020 28.01.2020 6201010243 28.01.2020 10:35:06
630112 20004791998 24.01.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0871856740 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 24.01.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 24.01.2020 24.01.2020 28.01.2020 6201452539 28.01.2020 10:10:38
630113 ACH263000109 24.01.2020 นายเสรี แปงจิตต์ 0812873750 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 27.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.01.2020 29.01.2020 04.02.2020 6201251098 04.02.2020
630114 20023296921 24.01.2020 น.ส.เดือนนภา เชียงโส 0867287896 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 07.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.02.2020 12.02.2020 17.02.2020 6201378319 17.02.2020
630115 20023296931 24.01.2020 นายสมบูรณ์ ขยันภูมิใจยิ่ง 0930371901 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 07.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.02.2020 12.02.2020 17.02.2020 6201378318 17.02.2020
630116 20023296862 24.01.2020 น.ส.อรอนงค์ กันทะนะ 0815310379 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 27.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว แก้ไขตารางโหลดให้ตรงกับการติดตั้งหน้างานจริง 31.01.2020 31.01.2020 05.02.2020 6201251101 05.02.2020
630117 20023299264 27.01.2020 น.ส. พิมล ทองอินทร์ดำ 0856151645 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 03.02.2020 03.02.2020 06.02.2020 6201452577 06.02.2020
630118 20023300114 27.01.2020 นาง ศิริวรรณ จาปัน 0850416294 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 28.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 6300169928 26.06.2020
630119 ACH263000111 27.01.2020 นายพงษ์ระวี แสนปัญญา 0801536645 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 30.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 03.02.2020 03.02.2020 12.02.2020 6201452578 12.02.2020
630120 20023300045 27.01.2020 น.ส. วราภรณ์ เมฆลา 0926619426 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 27.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS 27.01.2020 27.01.2020 04.02.2020 6201452540 04.02.2020
630121 20017248680 28.01.2020 นายเอกลักษณ์ ยั่งยืนกุล 0971461426 ลดขนาด 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.03.2020 27.03.2020 07.04.2020 6201010222 07.04.2020
630122 20016783171 28.01.2020 น.ส.เนตรนภา หล้าน้อย 0621469596 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.01.2020 30.01.2020 06.02.2020 6201452560 06.02.2020
630123 ACH263000114 28.01.2020 นาย จิรศักดิ์ อภิสิทธิ์สันติกุล 0918534443 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 28.01.2020 06.03.2020 11.03.2020 6201378391 11.03.2020
630124 20005114997 28.01.2020 นางเนาวรัตน์ ภมร 0947288387 เปลี่ยนประเภท 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 29.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน
630125 2002011858 28.01.2020 นาง ปาณิศา โชติวัฒนกุล 0871742114 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 28.01.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว งดจ่ายไฟเกิน 90 วัน 28.01.2020 28.01.2020 28.01.2020 27290826 28.01.2020
630126 ACH263000116 28.01.2020 นายอภิชาต ทิพย์ชมภู 0819515479 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ขาดตารางโหลด 06.02.2020 06.02.2020 10.02.2020 6201251104 10.02.2020
630127 ACH263000117 28.01.2020 บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด 0979200309 ไฟ ชค. 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 07.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 11.02.2020 11.02.2020 14.02.2020 6201251109 14.02.2020
630128 20023302897 28.01.2020 นายพีระ ผ่องชมภู 0816584383 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 30.01.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.02.2020 05.02.2020 12.02.2020 24321349 12.02.2020
630129 ACH263000124 29.01.2020 นางวรีย์อร ลี้ประเสริฐ 0817243730 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 30.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 29.01.2020 29.01.2020 04.02.2020 6000261469 04.02.2020
630130 20021866085 29.01.2020 นาง ดวงรัตน์ อภิชิต 0817642906 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 30.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 03.02.2020 03.02.2020 08.02.2020 6201251102 08.02.2020
630131 20023303596 29.01.2020 นายรณชัช รสหอม 0882676172 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 30.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว หน้างานไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้า 29.04.2020 29.04.2020 07.05.2020 6300099373 07.05.2020
630132 20023306549 29.01.2020 ว่าที่ ร.ต.กฤษฎา สมปรารถนา 0622497456 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 30.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 03.02.2020 03.02.2020 12.02.2020 5701410034 12.02.2020
630133 20023306797 29.01.2020 น.ส. เกศรินทร์ ภาวิขัมภ์ 0988247954 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 24.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.02.2020 21.02.2020 26.02.2020 5900016051 26.02.2020
630134 ACH263000125 29.01.2020 นางนันทิยา วีระพันธุ์ 0839993535 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 30.01.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 31.01.2020 31.01.2020 07.02.2020 6201452567 07.02.2020
630135 20022595254 29.01.2020 นางเกศทิวา ปิงเมือง 0899533713 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 07.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630136 20023310123 30.01.2020 น.ส. รุจิรา โสภากร 0816033362 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 07.02.2020 07.02.2020 14.02.2020 6201452581 14.02.2020
630137 ACH263000135 30.01.2020 นายภาณุพงศ์ สิงห์คำ 0875464162 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.02.2020 24.02.2020 10.03.2020 6201378355 10.03.2020
630138 ACH263000136 30.01.2020 นางอารียา กระจ่างพันธ์ 0861978458 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ให้ขยายเขต
630139 ACH263000137 30.01.2020 บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด 0902646923 ไฟ ชค. 15 A 1 P เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว เสาต้นที่ติกับสถานที่ใช้ไฟมีมิเตอร์3เฟส 2ลูกแล้ว 25.02.2020 25.02.2020 13.05.2020 29975409 13.05.2020
630140 20023310338 30.01.2020 นายนิมิตร ชัยสาร 0817644473 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.02.2020 05.02.2020 12.02.2020 26903500 12.02.2020
630141 ach263000138 30.01.2020 น.ส.จิราพรรณ พูลศรีเอี่ยม 0894345720 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ชุดคำร้อง 4 เครื่อง ให้แก้ไขตารางโหลด+แนบรูปถ่าย 13.02.2020 13.02.2020 25.02.2020 6201251112 25.02.2020
630142 ACH263000141 30.01.2020 ว่าที่ ร.ต.พิพัตฒ์ อะโนมา 0873557715 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 30.01.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 30.01.2020 03.02.2020 06.02.2020 6201452561 06.02.2020
630143 ACH263000142 30.01.2020 นายพรชัย สารศรี 0861872662 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 31.01.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.02.2020 05.02.2020 08.02.2020 29975481 08.02.2020
630144 20005203142 31.01.2020 นายสมบูรณ์ ตรงปัญญาโชติ 0819618686 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 05.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.02.2020 06.02.2020 12.02.2020 6201378312 12.02.2020
630145 20023310722 31.01.2020 นายภาณุวัชร ณ เชียงใหม่ 0940048376 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 05.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 14.05.2020 5600057212 14.05.2020 11:23:00
630146 20023310731 31.01.2020 นายฉัตรชัย จันทร์เพ็ญตระกูล 0819235681 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 03.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 04.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 6201452579 05.02.2020 03:30:34
630147 20023310744 31.01.2020 นางอลิสา บัดติยา 0815515341 ขอใหม่ 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 18.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว ให้ใช้สาย G วงจรย่อยขนาด 2.5 ต.มม ขึ้นไป , N-G ต่อถึงกัน 20.02.2020 20.02.2020 05.03.2020 6201251118 05.03.2020
630148 20005015413 31.01.2020 นาย อรรณพ วิทยะศิรินันท์ 0910699938 ย้าย 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 03.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ผชฟ.ขอยกเลิกคำร้อง
630149 20005015467 31.01.2020 นาย สิทธิเดช มาลีรัตน์ 091069938 ย้าย 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 03.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ผชฟ.ขอยกเลิกคำร้อง
630150 20017254210 31.01.2020 นายสมชาย แซ่ว่าง 0979240951 ย้าย 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.03.2020 ชำระแล้ว 26.03.2020 26.03.2020 21.04.2020 28546481 21.04.2020
630151 20023310782 31.01.2020 หจก.เอียร์เควก 0897592504 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 05.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 07.02.2020 07.02.2020 12.02.2020 6201251107 12.02.2020
630152 20023313738 31.01.2020 บจก.รวมป้าย แอนด์ ดีไซน์ 0869342011 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 03.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.02.2020 05.02.2020 17.02.2020 6201378320 17.02.2020
630153 20023313746 31.01.2020 นาย ธนภัทร เลาหจรัสแสง 0818826445 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 03.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 11.02.2020 11.02.2020 14.02.2020 6201251108 14.02.2020
630154 20023314105 31.01.2020 นายพิษณุชัย ไชยคุณ 0892669933 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ รอขยายเขต
630155 20022857046 03.02.2020 นาย วิริยะ ศรีศัสนีย์ 0819514233 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 06.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.02.2020 13.02.2020 19.02.2020 6201251103 19.02.2020 02:30:18
630156 20018067681 03.02.2020 น.ส. ทัญณภัสสร์ จันทร์ขึ้น 0636405821 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 03.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 03.02.2020 03.02.2020 06.02.2020 6201010251 06.02.2020
630157 20023316837 03.02.2020 นาย เชาวลิต หงษ์คำ 0946296653 ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 04.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 06.02.2020 06.02.2020 14.02.2020 6201251106 14.02.2020
630158 20022561554 03.02.2020 นาย สายวัน รุ่งเรือง 0830210821 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 04.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630159 ACH263000143 03.02.2020 นายสุทธิรัก สังข์น้อย 0987461698 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 03.02.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 03.02.2020 03.02.2020 06.02.2020 6201452483 06.02.2020
630160 ACH263000144 03.02.2020 นายพิจิตร สินธุฉัตร 0911431224 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 04.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 06.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 23043771 07.02.2020
630161 ACH263000146 03.02.2020 น.ส.วันทนา รักพงษ์ 0620272550 เลิกใช้+ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630162 ACH263000147 03.02.2020 นายคำปัน รังทะษี 0856009706 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 04.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่สามารถให้มิเตอร์ได้.เนื่องจากสถานที่ใช้ไฟอยู่คนละฟากคลองชลประทานกับมิเตอร์
630163 20005909725 03.02.2020 อบจ.เชียงใหม่ (นายมานพ เพื่อนฝูง) 0982238886 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ เกรียงศักดิ์ คำปัน รอใบรับรองจากกรมอุทยานจึงจะ เปลี่ยนชื่อแล้วเพิ่มขนาดได้
630164 ACH263000148 03.02.2020 บริษัทกาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 0892661265 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 26.02.2020 26.02.2020 10.03.2020 6201378358 10.03.2020
630165 ACH263000150 04.02.2020 นางอาระดา ฟ่องวาริน 0823890084 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 05.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 07.02.2020 07.02.2020 13.02.2020 5800241606 13.02.2020
630166 20023049153 04.02.2020 นาง ธันฐภรณ์ ศุภกรมงคล 0621591465 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 11.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 6100001039 25.02.2020
630167 ACH263000151 04.02.2020 นางอัจฉรา ดาวศรี 0942891589 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 04.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS 04.02.2020 04.02.2020 06.02.2020 6201452580 06.02.2020
630168 ACH263000152 04.02.2020 นางวิไลพรรณ์ ฤทธิ์ไธสง 0629433504 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.02.2020 18.02.2020 28.02.2020 6101046318 28.02.2020
630169 20023321272 05.02.2020 บริษัท ธานินทร์อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด 0891920609 ไฟ ชค. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.02.2020 เฉลิมเกียรติ รอชำระค่าธรรมเนียม
630170 ACH263000154 05.02.2020 นายยุทธภูมิ มาตรวิจิตร 0869009432 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 11.02.2020 ชำระแล้ว 12.02.2020 12.02.2020 14.02.2020 5800269517 14.02.2020
630171 ACH263000155 05.02.2020 นายพิษณุชัย ไชยคุณ 0892669933 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 06.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.02.2020 13.02.2020 24.02.2020 6201010230 24.02.2020
630172 20023324229 05.02.2020 นางลัดดา ทาอิ่นคำ 0819800787 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 06.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.02.2020 13.02.2020 17.02.2020 30097600 17.02.2020
630173 20023328066 06.02.2020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออบเจส 0815309815 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 07.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 12.02.2020 12.02.2020 26.02.2020 6201251111 26.02.2020
630174 020005768393 05.03.2020 นายยศ ไชยมงคล 0861797371 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 07.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 12.02.2020 12.02.2020 14.02.2020 6201378315 14.02.2020
630175 20005751273 07.02.2020 นายนวล จันต๊ะมูล 0810275384 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 6201378316 14.02.2020
630176 ACH263000157 07.02.2020 น.ส.มยุรี ตาอินทร์ 0817163983 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 11.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.02.2020 14.02.2020 28.02.2020 6201378326 28.02.2020
630177 ACH263000158 07.02.2020 บ้านภานน 0987788538 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 11.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.02.2020 13.02.2020 19.02.2020 6100986843 19.02.2020
630178 ACH263000159 07.02.2020 น.ส.กนิษฐภคินี ลาวิชัย 0958832409 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 11.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.02.2020 25.02.2020 05.03.2020 29975757 05.03.2020
630179 20022592201 11.02.2020 นาย นิกร สังฆะมณี 0898541621 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 23.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 25.03.2020 6000261254 25.03.2020
630180 20023334885 11.02.2020 นาง วราภรณ์ ดวงไฟ 0835667234 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 12.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว ขยายเขตฯ C-63-A-CH2cs.0036.01.1 26.02.2020 09.03.2020 14.03.2020 6201378382 14.03.2020
630181 ACH263000160 11.02.2020 นายศรายุทธ ใจคำปัน 0966988863 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 12.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 20.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 5701233049 25.02.2020
630182 20022242439 11.02.2020 นาย ภูมิพัฒน์ เอมเอี่ยม 0894316070 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 12.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 14.02.2020 14.02.2020 19.02.2020 6201378334 19.02.2020
630183 ACH263000162 11.02.2020 นายอนุชาติ ธนัญชัย 0812885698 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 12.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 14.02.2020 14.02.2020 24.02.2020 6100931296 24.02.2020
630184 20005866802 11.02.2020 นาย จรัส ว่องไว 0992964204 ย้าย 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 05.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 09.04.2020 19011228 09.04.2020
630185 20022445473 13.02.2020 น.ส.อรุณวรรณ ชำนาญไพร 0909295245 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 14.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน หน้างานยังไม่ได้ดำเนินการทำระบบไฟฟ้า
630186 ACH263000172 13.02.2020 นางมยุรี จารุวัสตร์ 0815310201 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS. 13.02.2020 13.02.2020 18.02.2020 6201378323 18.02.2020
630187 ACH263000173 13.02.2020 นายณัฐพงษ์ ภิชัยวรรณ 0884176937 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS 13.02.2020 13.02.2020 21.02.2020 6201378321 21.02.2020
630188 ACH263000174 13.02.2020 บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด 0945935660 ขอใหม่ 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 20.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 6201251120 25.02.2020
630189 20023344004 13.02.2020 นายกัมปนาท เฉลิมยุทธ 0979204647 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 14.02.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 18.02.2020 18.02.2020 21.02.2020 6201378337 21.02.2020
630190 20022339571 13.02.2020 นายธีรดลย์ อินทร์แพง 0834767779 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 13.02.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 13.02.2020 13.02.2020 18.02.2020 6201378322 18.02.2020
630191 ACH263000171 13.02.2020 นางเพ็ญพักตร์ เอียสกุล 0882613344 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 20.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 24.02.2020 24.02.2020 26.02.2020 26924369 26.02.2020
630192 ACH263000167 12.02.2020 นางธารี จารุมาสน์ 0819292505 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 13.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.02.2020 17.02.2020 24.02.2020 6201378335 24.02.2020
630193 ACH263000165 12.02.2020 นางสิริรัตน์ ชัยรัตน์ 0991416519 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 13.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอการชำระเงิน
630194 ACH263000214 14.02.2020 น.ส.โยษิกา วาทกานต์ 0985051268 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 14.02.2020 14.02.2020 18.02.2020 6201010252 18.02.2020
630195 20023344799 14.02.2020 นาย ณัฏฐพงษ์ วงค์จันต๊ะ 0897001774 ย้าย 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 17.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 18.02.2020 18.02.2020 05.03.2020 19479276 05.03.2020
630196 ACH263000216 14.02.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0894477044 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 14.02.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว OTS 14.02.2020 14.02.2020 17.02.2020 6201378325 17.02.2020
630197 20023347271 14.02.2020 นายศรัณยู ทิพมาเมือง 0808607244 ขอใหม่ 15(45)3P เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.03.2020 11.03.2020 16.03.2020 6201251341 16.03.2020
630198 ACH263000165 12.02.2020 นางสิริรัตน์ ชัยรัตน์ 0991416519 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 13.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอการชำระเงิน
630199 ACH263000215 14.02.2020 นายมงคล ลีลามั่นคง 0914871742 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 18.02.2020 18.02.2020 26.02.2020 6201378338 26.02.2020
630200 20023335496 12.02.2020 น.ส.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล 0897644987 ขอใหม่+เลิกใช้รายเดิม 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 13.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.02.2020 26.02.2020 16.03.2020 6201251124 16.03.2020
630201 ACH263000166 12.02.2020 นางบุญเรือน สามาอาภัตร์ 0980909183 ไฟ ชค. 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 13.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.02.2020 17.02.2020 20.02.2020 6201010254 20.02.2020
630202 ACH263000168 12.02.2020 นายพิสิษฐ์ สิริโสภณพณิช 0854408844 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 11.03.2020 30303080 11.03.2020
630203 20005041004 17.02.2020 นาง สมจิตร จอห์นสัน 0861816516 ย้าย 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 24.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.02.2020 25.02.2020 31.03.2020 5800270208 31.03.2020
630204 ACH263000218 17.02.2020 นายวิชัย ฉัตรทินวัฒน์ 0991430707 ขอใหม่ 15 A. เครือณรงค์ รุ่งเรือง 01.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน เป็นเขตฯพื้นที่ ไฟฟ้าสันทรายฯ
630205 ACH263000219 17.02.2020 นางราตรี สุทะ 0881405909 ขอใหม่ 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 18.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 19.02.2020 19.02.2020 26.02.2020 6201251117 26.02.2020
630206 20023350679 17.02.2020 นาย ปริภัทร เที่ยงใจ 0896355433 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 20.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.02.2020 27.02.2020 05.03.2020 6100987006 05.03.2020
630207 ACH263000220 17.02.2020 น.ส.พิมลวรรณ สันสี 0970703239 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS. 17.02.2020 17.02.2020 21.02.2020 6201378329 21.02.2020
630208 20023351040 17.02.2020 นาง ภูษณิสา ศรีกอก 0871877599 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 17.02.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว วันทัช โครงการวันพลัสสวนดอก 3 17.02.2020 17.02.2020 21.02.2020 6201378331 21.02.2020
630209 ACH263000221 17.02.2020 นางลำตัด หอมเย็น 0801295786 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS. 17.02.2020 17.02.2020 21.02.2020 6201378328 21.02.2020
630210 20023351050 17.02.2020 น.ส. เบญจรัตน์ วิทยาเทพ 0944929596 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 18.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 24.02.2020 24.02.2020 05.03.2020 6201378354 05.03.2020
630214 ACH263000222 17.02.2020 นางปราณี โพธิ์ทองคำ 0800477885 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS 17.02.2020 17.02.2020 21.02.2020 6201378327 21.02.2020
630215 ACH263000223 17.02.2020 น.ส.ระวิวรรณ วงศ์สุรไกร 0846956776 ไฟ ชค. 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ รอชำระค่าธรรมเนียม
630216 ACH263000225 17.02.2020 น.ส.อรัญญา แถบทอง 0917515115 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS. 17.02.2020 17.02.2020 21.02.2020 6201378330 21.02.2020
630217 ACH263000169 12.02.2020 นายศราวุฒิ ปิ่นทอง 0867341785 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 08.04.2020 ชำระแล้ว สายเมนเดิมเป็นระบบ3เฟส4สาย(ขอไฟ1เฟส) 10.04.2020 10.04.2020 17.04.2020 30302787 17.04.2020
630218 20004594987 18.02.2020 นายสม จันทรังษี 0873020442 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.02.2020 26.02.2020 28.02.2020 6201251123 28.02.2020
630219 ACH263000229 18.02.2020 นางตวันนา ลิมปิผลไพบูลย์ 0654235545 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 28.02.2020 28.02.2020 12.03.2020 6201378369 12.03.2020
630220 ACH263000230 18.02.2020 นางฉวีวรรณ วุฒิ 0918526886 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 18.02.2020 18.02.2020 21.02.2020 6201378340 21.02.2020
630221 ACH263000231 18.02.2020 นายพร้อมพงษ์ รัตนจริงใจ 0869144469 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.02.2020 26.02.2020 03.03.2020 5900074854 03.03.2020
630222 20023355128 18.02.2020 น.ส. ณัฐริกาญจน์ เตชะ 0930045726 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 19.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.02.2020 25.02.2020 10.03.2020 6201378357 10.03.2020 01:30:43
630223 ACH263000234 18.02.2020 บริษัท นพดล บิสซิเนส จำกัด 0942695919 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 18.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630224 ACH263000236 18.02.2020 นายเกษมสิษฐ คำก้อน 0871927421 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 18.02.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 18.02.2020 18.02.2020 25.02.2020 6100182215 25.02.2020
630225 ACH263000235 18.02.2020 นายเกษมสิษฐ คำก้อน 0871927421 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 18.02.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 18.02.2020 18.02.2020 25.02.2020 6100182214 25.02.2020
630226 ACH263000238 18.02.2020 นางณัฐวรรณ ฉายะบุตร 0622921280 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 04.03.2020 04.03.2020 11.03.2020 26925170 11.03.2020
630227 ACH263000237 18.02.2020 นายเจลลารี่ ดาร์เนียลเล่ อันโตนิโอ 0910685415 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 18.02.2020 18.02.2020 21.02.2020 6201378341 21.02.2020
630228 20023358255 19.01.0000 นาย ฉัตรชัย ทัพภะสุต 0636676466 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 20.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.02.2020 25.02.2020 28.02.2020 5600021434 28.02.2020
630229 20023358462 19.02.2020 น.ส. ปุญญิศา เอี่ยมอุดม 0882572272 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 24.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 26.02.2020 26.02.2020 12.03.2020 6201378359 12.03.2020
630230 20023358480 19.02.2020 นาย นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 0810329199 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 26.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 28.02.2020 28.02.2020 13.03.2020 6201251131 13.03.2020
630231 ACH263000243 20.02.2020 นางสุรางค์ ปัญญาดี 0617954236 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.02.2020 24.02.2020 26.02.2020 6201251122 26.02.2020
630232 20023358887 20.02.2020 นางยุพดี ธนากรเมธา 0839929979 ขอใหม่ 30 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 21.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน แก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้เป็น 3 เฟส 4 สาย + ตารางโหลด
630233 ACH263000244 20.02.2020 นายสุวิทย์ ตรึงจิตวิลาส 0822216828 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 20.02.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 20.02.2020 20.02.2020 24.02.2020 6201378345 24.02.2020
630234 ACH2630002454 20.02.2020 น.ส.ดวงเดือน อินต๊ะสุวรรณ์ 0910762406 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 20.02.2020 20.02.2020 24.02.2020 6100182216 24.02.2020
630235 20005531963 20.02.2020 นายมนูญ สิทธินอาชากุล 0910762882 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.02.2020 25.02.2020 02.03.2020 6201378356 02.03.2020
630236 ACH263000249 20.02.2020 น.ส.ธารทิพย์ เชียงราย 0618464466 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.03.2020 02.03.2020 06.03.2020 6201378374 06.03.2020
630237 20023362262 20.02.2020 นายธนากร บริจินดากุล 0850402508 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p นายภมรทิพย์ เครือตา 12.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 24.03.2020 6201251349 24.03.2020
630238 20023362265 20.02.2020 นายสมศักดิ์ เรืองไวทย 0857076959 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 22980200 02.06.2020
630239 20023362267 20.02.2020 บจก.บ้านรินคำ 0869232299 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 05.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.03.2020 12.03.2020 19.03.2020 6000001323 19.03.2020
630240 ACH263000250 20.02.2020 นายบุญเลื่อน แสนใจ 0946190007 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 28.02.2020 28.02.2020 05.03.2020 6201378368 05.03.2020
630241 สมศักดิ์หิรัญ 20.02.2020 นายสิษฐวัศ สมศักดิ์หิรัญ 0840433509 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 20.02.2020 20.02.2020 24.02.2020 6201378344 24.02.2020
630242 20023365353 21.02.2020 นาย ชุมพล ทักษพรชัย 0817644987 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 03.03.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 09.03.2020 09.03.2020 17.03.2020 6201251337 17.03.2020
630243 ACH263000251 21.02.2020 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร BIZPOINT10 0817246990 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 09.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 12.03.2020 12.03.2020 19.03.2020 6201251342 19.03.2020
630244 20004826696 21.02.2020 นาย สงคราม เชาวน์ศิลป์ 0818849938 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 02.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 03.03.2020 03.03.2020 13.03.2020 6201251333 13.03.2020
630245 20022375273 24.02.2020 นางจิรวรรณ บุญมี 0813864554 เพิ่มขนาด. 15(45)3P เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.02.2020 27.02.2020 12.03.2020 6201251126 12.03.2020
630246 20004728853 24.02.2020 นางเหลว เขียวหอม 0987650371 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.03.2020 02.03.2020 06.03.2020 6201378373 06.03.2020
630247 ACH263000252 24.02.2020 น.ส.ฐิติพร บุญสุข 0819931441 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 6201251121 25.02.2020
630248 ACH263000254 24.02.2020 นางวรีย์อร ลี้ประเสริฐ 0869342011 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 26.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.03.2020 06.03.2020 06.03.2020 6000261469 06.03.2020
630249 20023368916 24.02.2020 นาง พัฒน์นรี ขันธีวิย์ 0800482998 ไฟ ชค. 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 26.02.2020 กิตติพล เดโชสว่าง ไม่ผ่าน ยังไม่ได้เข้าสายเมนที่ LT. Switch และยังไม่ได้ติดตั้งกับดักเสริ์จแรงต่ำ
630250 20023368905 24.02.2020 นายณัฐฎ์ภินัน พจนาภิลักษณ์ 0629184565 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 24.02.2020 24.02.2020 26.02.2020 6201378353 26.02.2020
630251 20023368936 24.02.2020 น.ส. ศรีพรรณ หลุยจำวัล 0818828082 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.02.2020 27.02.2020 03.03.2020 6201378361 03.03.2020
630252 20022230387 25.02.2020 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0818467280 เพิ่มขนาด. 30 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.02.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ รอการชำระเงิน
630253 20022902405 25.02.2020 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0818467280 เพิ่มขนาด. 30 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.02.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ รอการชำระเงิน
630254 20022149160 25.02.2020 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0632070582 เพิ่มขนาด. 30 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.02.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ รอการชำระเงิน
630255 20023369145 25.02.2020 นาย ปริพัฒ ศุกระจันทร์ 0947077984 ขอใหม่ 30 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว รอนัด 16.03.2020 16.03.2020 20.03.2020 6100024658 20.03.2020
630256 ACH263000256 25.02.2020 นางวรนุช อุปถัมภ์ 0815941174 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 08.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 19.05.2020 5900016108 19.05.2020
630257 ACH263000257 25.02.2020 นางสมหมาย แซ่เจ็ง 0897007198 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p เครือณรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 09.03.2020 09.03.2020 17.03.2020 6201251336 17.03.2020
630258 20023376710 26.02.2020 ร.ต.อ.สุนทยา ปรารมภ์ 0861182148 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 28.02.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 02.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 6201378367 03.03.2020
630259 20021814862 26.02.2020 นาย ชาญวุฒิ อินทร์ฤทธิ์ 0869141143 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.03.2020 02.03.2020 02.03.2020 5701231085 02.03.2020
630260 20023376652 26.02.2020 นางพนิต ปันทะวัน 0659458954 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 12.03.2020 6201378390 12.03.2020
630261 20020885798 26.02.2020 น.ส. มณฑาทิพย์ สุขโสภา 0850401565 เพิ่มขนาด.+ย้าย 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 11.03.2020 6201378388 11.03.2020
630262 ACH263000263 26.02.2020 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด 0828991907 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 04.03.2020 04.03.2020 06.03.2020 6201378379 06.03.2020
630263 20005615026 26.02.2020 นายสิงห์ กันติ๊บ 0846145524 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.03.2020 02.03.2020 06.03.2020 6201378372 06.03.2020
630264 20023377247 26.02.2020 นาย ธีรพงศ์ ชุติชัยโรจน์ 0613501428 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 26.02.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 26.02.2020 26.02.2020 02.03.2020 6201378360 02.03.2020
630265 ACH263000266 27.02.2020 นายพิชัย พลับพลาทอง 0956796463 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 28.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว รอชำระค่าธรรมเนียมได้ในวันที่ 2 มี.ค 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 16.03.2020 16.03.2020 20.03.2020 6201378411 20.03.2020
630266 20005769055 26.02.2020 นายรัฐกร เทพวงศ์ 0816725340 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.02.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 28.02.2020 28.02.2020 28.02.2020 6201378365 28.02.2020
630267 20020416752 27.02.2020 นางศุลีพร กาไชย 0857085228 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 28.02.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน หน้างานไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำ
630268 20023377295 27.02.2020 น.ส.จารุณี มอรูวี 0848948311 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 27.02.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 27.02.2020 27.02.2020 06.03.2020 6201010233 06.03.2020
630269 20023380911 27.02.2020 นางนชกรกมล อินยัญญะ 0611969289 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 27.02.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 27.02.2020 27.02.2020 06.03.2020 6201378364 06.03.2020
630270 20023383758 28.02.2020 หจก.แฟลต ธรากร 0802807409 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 09.03.2020 6101047757 09.03.2020
630271 20018578828 28.02.2020 นางบุญทอง ขันแก้วผาบ 0944656422 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 28.02.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 28.02.2020 28.02.2020 06.03.2020 6201251130 06.03.2020
630272 ACH263000268 28.02.2020 นายโรจนศักดิ์ อัจฉริยาภรณ์ 0935564987 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 18.03.2020 6100000337 18.03.2020
630273 ACH263000269 28.01.2020 นายธวัช กันทะบุบผา 0828914211 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 06.03.2020 06.03.2020 17.03.2020 6201378393 17.03.2020
630274 20021381062 28.02.2020 นายวรุตม์ วิชัย 0971463015 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ให้ขยายเขต
630275 20023384035 28.02.2020 นางภัทรวดี จันทร์แจ่มศรี 0818819877 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ขอเอกสารหนังสือถนนทางเข้า เป็นทางสาธารณะ หรือ ภาวะจำยอม 06.03.2020 06.03.2020 18.03.2020 6201378396 18.03.2020
630276 20023383879 28.02.2020 น.ส.อารียาภรณ์ พูลเพิ่มทรัพย์ 0895569346 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 04.03.2020 04.03.2020 11.03.2020 6201378378 11.03.2020
630277 ACH263000270 28.02.2020 น.ส.แสงทอง ไผทเสริมทรัพย์ 0979494328 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.02.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 28.02.2020 28.02.2020 06.03.2020 6201010234 06.03.2020
630278 20017552126 02.03.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0871874252 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.03.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 02.03.2020 02.03.2020 05.03.2020 6201378371 05.03.2020
630279 20023386968 02.03.2020 นาง ปรียานุช กันธิยะ 0626354229 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.03.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 02.03.2020 02.03.2020 06.03.2020 6201378370 06.03.2020
630280 20023387046 02.03.2020 นาง สังวาลย์ ใจคำ 0931423192 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 09.03.2020 6201378385 09.03.2020
630281 20022094338 02.03.2020 น.ส. ภรณ์สิรี ศรีศิลาวัฒน์ 0979949670 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 09.03.2020 6201378387 09.03.2020
630282 ACH263000333 02.03.2020 น.ส.บุษราวรรณ นวเลิศพร 0871922700 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 09.03.2020 6201378389 09.03.2020
630283 20019847135 02.03.2020 นางสาวรมิดา สุรดีธนพร 0918492630 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.03.2020 06.03.2020 20.03.2020 6201378324 20.03.2020
630284 20023387545 02.03.2020 นาย ปิยภูมิ บุตรพรม 0871870004 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ยกเลิกคำร้อง เป็นเขต กฟจ.ชม.1
630285 20023387812 02.03.2020 นาย เอกลักษณ์ กุลวิทะ 0894006763 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.03.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 02.03.2020 02.03.2020 05.03.2020 6100182174 05.03.2020
630286 20005064554 02.03.2020 นางแสงเดือน ศรีวิชัย เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.03.2020 05.03.2020 09.03.2020 6201378386 09.03.2020
630287 ACH263000334 03.03.2020 นายเชษฐา มณีไชย 0909714544 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 03.03.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 03.03.2020 03.03.2020 06.04.2020 6201378380 06.03.2020
630288 ACH263000335 03.03.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0882573295 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 03.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 03.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 6100931099 04.03.2020
630289 ACH263000336 03.03.2020 นางกรรณาภรณ์ อัครพิศาล 0611616515 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.03.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 13.04.2020 13.04.2020 15.04.2020 6201476511 15.04.2020
630290 ACH263000337 03.03.2020 นายวรพันธ์ มูลศรี 0812893866 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 04.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.03.2020 12.03.2020 18.03.2020 6201251343 18.03.2020
630291 ACH263000338 02.03.2020 นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ 0987470088 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 03.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 09.03.2020 09.03.2020 18.03.2020 6201378383 18.03.2020
630292 20004962645 04.03.2020 นางยอดรัก พิทักราษฎร์ 0816819607 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 05.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.03.2020 06.03.2020 11.03.2020 6201378395 11.03.2020
630293 20023390887 04.03.2020 น.ส. กมลทิพย์ ชิดทอง 0818819877 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 05.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 06.03.2020 06.03.2020 18.03.2020 6201378392 18.03.2020
630294 ACH263000361 04.03.2020 น.ส.กาญจนา ปัญญาดี 0850394660 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 12.05.2020 6101047730 12.05.2020
630295 ACH263000362 04.03.2020 นางภัทรา โตไพบูลย์ 0812893866 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 12.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.03.2020 16.03.2020 18.03.2020 6201378409 18.03.2020
630296 20023395091 05.03.2020 นาย กฤษปสรรค์ กีฬาแปง 0882675229 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 20.04.2020 ชำระแล้ว 21.04.2020 21.04.2020 24.04.2020 6100931168 24.04.2020
630297 20023395095 05.03.2020 บริษัท ที.ดับเบิ้ลยู.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 0814813911 ไฟ ชค. 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 06.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 09.03.2020 09.03.2020 11.03.2020 5900131032 11.03.2020
630298 20023398426 05.03.2020 นาย สุทธิไกร เกษมกุล 0813877762 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 06.03.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว 16.03.2020 16.03.2020 18.03.2020 6201010213 18.03.2020
630299 20023398434 05.03.2020 น.ส. อทิตยา อูราตะ 0815310379 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 09.03.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 24.03.2020 6201251348 24.03.2020
630300 20017649668 05.03.2020 นายสุมิตร วงศ์ไพบูลย์ 0814452222 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 05.03.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS 05.03.2020 05.03.2020 09.03.2020 6201378384 09.03.2020
630301 20021921392 05.03.2020 นาง สุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ 0979213956 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 06.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.03.2020 11.03.2020 17.03.2020 6100933618 17.03.2020
630302 20023398497 05.03.2020 นาง กุหลาบ ภู่ส่วาง 0841712498 เพิ่มขนาด. 15A1P อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 06.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 09.03.2020 09.03.2020 18.03.2020 6201378381 18.03.2020
630303 ACH263000365 06.03.2020 นางศรีนวล อินทจันทร์ 0932469501 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 06.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 09.03.2020 09.03.2020 18.03.2020 6201378399 18.03.2020
630304 20023401822 06.03.2020 นางสาวอนัญญา บุญปั๋น 0639956422 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 09.03.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว ห้ามใช้สายเมน THW-A ร้อยท่อ 19.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 6300169906 23.06.2020
630305 ACH263000366 06.03.2020 บจก.สเปซ 2 0864215500 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ให้ติดแร็ครับไว้ที่เสา กฟภ.+เปลี่ยนคัตเอาท์เป็นเบรกเกอร์ 10.04.2020 10.04.2020 23.04.2020 6101359499 23.04.2020
630306 ACH263000368 06.03.2020 นายปริวรรตน์ ฉัตรวัฒนาวิทย์ 0936839179 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 13.03.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 16.03.2020 16.03.2020 18.03.2020 6201378412 18.03.2020
630307 ACH263000369 06.03.2020 นายสมาน ศิริ 0987500115 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 24.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน
630308 ACH263000370 06.03.2020 นายสมาน ศิริ 0987500115 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 09.03.2020 ชำระแล้ว ลดขนาดเบรคเกอร์เมน จาก 100 A เป็น 50 A N-G ต่อถึงกัน , เป็นลักษณะหอพัก 05.05.2020 05.05.2020 07.05.2020 6201251425 07.05.2020
630309 ACH263000371 06.03.2020 นายสมาน ศิริ 0987500115 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 09.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน
630310 20023390609 09.03.2020 หจก.ภัทรนันท์ ปิโตรเลียม 0898517457 ไฟ ชค. วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 09.03.2563 กิตติพล เดโชสว่าง ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 19486589 23.03.2020
630311 20004483128 09.03.2020 นาย ตรีทด สุริโยดร 0817649668 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 27.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 01.04.2020 01.04.2020 08.04.2020 6201476498 08.04.2020
630312 ACH263000383 09.03.2020 นายเจตน์ เอื้อปัญญาพร 0636624974 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.03.2020 11.03.2020 13.03.2020 6201378400 13.03.2020
630313 ACH263000384 09.03.2020 น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี 0636624974 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.03.2020 11.03.2020 13.03.2020 6201378402 13.03.2020
630314 20023404686 09.03.2020 น.ส. เพียงพิศ แสงทองอร่าม 0816713311 ขอใหม่ 30 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.03.2020 20.03.2020 26.03.2020 6100024660 26.03.2020
630315 ACH263000375 09.03.2020 นางบังอร กุณาเงิน 0987622719 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในไม่เรียบร้อย
630316 ACH263000386 09.03.2020 ไฟถนน โครงการ ฆัณฑนา ซีรีน เลค 0656682307 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 6201251344 20.03.2020
630317 ACH263000400 09.03.2020 ไฟบ่อบำบัดน้ำ(2) โครงการฆัณฑนา ซีรีน เลค 0656682307 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 6201251345 20.03.2020
630318 ACH263000376 09.03.2020 นายสมหวัง อัตประชา 0866567807 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 31.03.2020 31.03.2020 07.04.2020 6201476489 07.04.2020
630319 ACH263000379 09.03.2020 นายชัยเลิศ พงษ์นริศร 0850299886 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.03.2020 11.03.2020 13.03.2020 6201378403 13.03.2020
630320 ACH263000382 10.03.2020 นายณรงค์วิทย์ มณีโชติ 0992964956 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.03.2020 16.03.2020 20.03.2020 6201378410 20.03.2020
630321 11.03.2020 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 0899563229 ขอใหม่ 30 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630322 11.03.2020 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 0899563229 ขอใหม่ 30 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630323 11.03.2020 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 0899563229 ขอใหม่ 30 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630324 11.03.2020 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 0899563229 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630325 20005788001 11.03.2020 นายยัง ศรีวิชัย 0837631233 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 12.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.03.2020 13.03.2020 20.03.2020 6201378408 20.03.2020
630326 20023413823 11.03.2020 นายพีระ อินทร์สุข 0895549143 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 12.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 17.04.2020 6300099340 17.04.2020
630327 ACH263000396 11.03.2020 น.ส.วรัญญา เพียงจันทร์ 0910288842 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 11.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 11.03.2020 11.03.2020 16.03.2020 6201378376 16.03.2020
630328 20023414034 11.03.2020 นายมาติน เซบัสเตียน นากะ 0931968204 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 11.03.2020 รอนัด
630329 20023414036 11.03.2020 นายมาติน เซบัสเตียน นากะ 0931968704 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630330 20023414038 11.03.2020 นายมาติน เซบัสเตียน นากะ 0931968704 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ รอนัด
630331 20023417376 12.03.2020 นายเสาร์แก้ว ไชยศรี 0829018061 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.03.2020 18.03.2020 23.03.2020 6201378418 23.03.2020
630332 20023417503 12.03.2020 น.ส. วิจิตรา สายกับ 0858682969 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 12.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.03.2020 23.03.2020 02.04.2020 6201251352 02.04.2020
630333 ACH63000402 12.03.2020 นายเกรียงไกร มายประเสริฐ 0869222939 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.03.2020 30.03.2020 09.04.2020 6201251335 09.04.2020
630334 20004533594 12.03.2020 นายสุธน สินเหลือ 0990596364 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว รอนัด 24.04.2020 24.04.2020 27.04.2020 6300099361 27.04.2020
630335 ACH263000403 12.03.2020 นางพวงเพชร มาลารักษ์ 0957437783 ขอใหม่ 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.03.2020 18.03.2020 23.03.2020 6201010216 23.03.2020
630336 12.03.2020 น.ส.เนาวรัตน์ ไชยลังการ์ 0871929528 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 13.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน รอขยายเขต งบ P , ลดขนาดลูกย่อยที่ใช้กับสาย 2x2.5/2.5G , N-G ต่อถึงกัน , เป็นงานขยายเขตฯ ไม่เสร็จ
630337 ACH263000405 13.03.2020 นายพัฒนา สุริยวงศ์ 0817643072 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 23.03.2020 6201378420 23.03.2020
630338 ACH263000407 13.03.2020 น.ส.สิริสุดา สิริวัฒนารังษี 0931943336 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 30096509 18.03.2020
630339 20023422553 13.03.2020 น.ส. พลอยนภัส ธิติทวีพันธ์ 0850415251 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.03.2020 30.03.2020 02.04.2020 6201476484 02.04.2020
630340 20004964757 13.03.2020 น.ส.แสงจันทร์ กันทยา 0821966735 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 31.03.2020 6201476471 31.03.2020
630341 20023422816 13.03.2020 นางชุณห์พิมาณ บุญมี 0944986248 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 23.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 08.04.2020 6201476469 08.04.2020
630342 ACH263000410 13.03.2020 นางยุพิน ใจเย็น 0843645245 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630343 20023401890 13.03.2020 นางเพ็นสุข เมืองเจริญ 0897564629 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ทำเรื่องขยายเขตข้ามฟาก 08.03.2020 ส่งขยายเขตให้ ผกส. แล้ว 20.04.2020 20.04.2020 24.04.2020 6201251088 24.04.2020
630344 ACH263000413 13.03.2020 น.ส.นัฐพร ผลเชวง 0929852906 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.03.2020 23.03.2020 26.03.2020 6201476464 26.03.2020
630345 20023287017 16.03.2020 น.ส. ชนันท์ธิดา สมบูรณ์ทรัพย์ 0834246596 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 17.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน เปลี่ยนสายเมน+ติดตั้งเบรกเกอร์+ทำสายดิน(สายเมนเดิมสีฟ้า+คัตเอาท์)
630346 ACH263000416 16.03.2020 นายธเนศ บัณฑิตชีวะกุล 0812877688 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 19.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.03.2020 20.03.2020 25.03.2020 6201378423 25.03.2020
630347 ACH263000415 16.03.2020 นายธเนศ บัณฑิตชีวะกุล 0812877688 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 19.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.03.2020 20.03.2020 25.03.2020 6201476453 25.03.2020
630348 20023427880 16.03.2020 นาง สมศรี สายธรรม 0819521463 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 17.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.03.2020 20.03.2020 26.03.2020 6201476465 26.03.2020
630349 20005677295 16.03.2020 นาย ทองอินทร์ กองทา 0819613691 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 01.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.04.2020 02.04.2020 08.04.2020 6201476493 08.04.2020
630350 20023428500 16.03.2020 น.ส. กรวรรณ เมืองธรรม 0918560302 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 16.03.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 16.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 6201378413 23.03.2020
630351 ACH263000417 16.03.2020 นายเอกชัย วนจันทรรักษ์ 0979744159 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 17.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 6300099385 14.05.2020
630352 ACH263000418 16.03.2020 นายเอกชัย วนจันทรรักษ์ 0979744159 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 17.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 6300099384 14.05.2020
630353 20005791297 17.03.2020 นายวิเชียร ตาอินทร์ 0838631234 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 17.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.03.2020 20.03.2020 08.04.2020 6201476478 08.04.2020
630354 20023429093 17.03.2020 หจก. เอสเค วอชแอนด์ดราย 0858502727 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 18.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 08.04.2020 6201476470 08.04.2020
630355 20023433122 17.03.2020 นางนิภาพร คำเฉย 0896352811 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.03.2020 ชำระแล้ว 20.03.2020 20.03.2020 27.03.2020 6201476466 27.03.2020
630356 20023433136 17.03.2020 นาย พิสิฐ โชติพิทยสุนนท์ 0958615130 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 26.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6201251607 01.06.2020
630357 ACH263000423 17.03.2020 น.ส.กรวิการ์ ชัยทนัน 0935960901 ขอใหม่ 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 17.03.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 21.03.2020 6201010214 21.03.2020
630358 ACH263000424 17.03.2020 นายสมฤทธิ์ สิงคราช 0878797533 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 24.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.03.2020 26.03.2020 08.04.2020 6201476480 08.04.2020
630359 20004808092 17.03.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0616438133 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 17.03.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 17.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 6201378414 18.03.2020
630360 20023436389 18.03.2020 นาง อมรรัตน์ วิโรจน์กิจ 0828908453 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 19.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.03.2020 23.03.2020 25.03.2020 6201476463 25.03.2020
630361 20023436726 18.03.2020 นาง แดง กุนุ 0928294537 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 19.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.03.2020 23.03.2020 26.03.2020 6201010217 26.03.2020
630362 ACH263000425 18.03.2020 นางมาลินี จันทร์จุงจิตต์ 0861945149 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 01.04.2020 01.04.2020 09.04.2020 6201476496 09.04.2020
630363 ACH263000427 18.03.2020 นายเอกพงษ์ แก้วสุติน 0877863959 ไฟ ชค. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.03.2020 23.03.2020 03.04.2020 6201476462 03.04.2020
630364 20023440883 18.03.2020 น.ส. พัชรพร ปู่ดอก 0907549368 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 23.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 08.04.2020 6000253762 08.04.2020
630365 20023441829 19.03.2020 บริษัท สเปซ 2 จำกัด 0864215500 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 20.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว เปลี่ยนคัตเอาท์เป็นเบรกเกอร์+ติดแร็ครับที่เสา กฟภ. 10.04.2020 10.04.2020 23.04.2020 29975489 23.04.2020
630366 20023442401 19.03.2020 น.ส. พชรมน โนสัก 0826189854 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 20.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 6201476459 25.03.2020
630367 20023443038 19.03.2020 นาย โมฮาหมัด ยูม เจสร์ 0819937900 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 20.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ให้ทำระบบไฟฟ้าในห้องเป็น3เฟสและดึงสายเมนมารอที่ห้องมิเตอร์คอนโด
630368 ACH263000431 19.03.2020 น.ส.ณัฐกานต์ โนรี 0860025432 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 19.03.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 25.03.2020 6201476458 25.03.2020
630369 ACH263000432 19.03.2020 นายปัณณทัต ปรัชญ์ธิไพลิน 0834775038 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 19.03.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 25.03.2020 6201476456 25.03.2020
630370 ACH263000433 19.03.2020 น.ส.ภัทราพร ศรีดอนชัย 0860114468 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 19.03.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 19.03.2020 19.03.2020 25.03.2020 6201476457 25.03.2020
630371 20022837191 20.03.2020 น.ส. นวพรรณ เกษกาญจนานุช 0939873521 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 23.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 25.03.2020 6100933634 25.03.2020
630372 ACH263000434 20.03.2020 นายอลงกต สุคำวัง 0806722689 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 23.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 03.04.2020 6101157645 03.04.2020
630373 20023446986 20.03.2020 น.ส. หทัยกาญจน์ เจริญสุข 0828973340 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.03.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 20.03.2020 20.03.2020 25.03.2020 6201476461 25.03.2020
630374 20023447291 20.03.2020 น.ส. อารยา ชุ่มใจ 0960812351 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 20.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว OTS 20.03.2020 20.03.2020 25.03.2020 6201476455 25.03.2020
630375 20005078268 23.03.2020 นายอ้วน กล้วยหอม 0819982696 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 23.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.03.2020 26.03.2020 08.04.2020 6201476477 08.04.2020
630376 20023454005 23.03.2020 นายวสันต์ ตรีสุข 0918542060 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.03.2020 30.03.2020 09.04.2020 6201476485 09.04.2020
630377 20023455171 23.03.2020 นายสหรัฐ อุ่นแสง 0819607953 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 07.04.2020 6001726803 07.04.2020
630378 20023455733 23.03.2020 น.ส.พิชญ์สินี จันต๊ะ 0892652450 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ให้แก้ไขสายเมน+ทำสายดิน
630379 ACH263000437 23.03.2020 น.ส.จีรพร เพกเกาะ 0654698965 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 24.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน รอขยายเขตฯ
630380 20023456406 23.03.2020 นาง ยุพิน รักษาวงศ์ 0634123421 ไฟ ชค. 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 24.03.2020 กิตติพล เดโชสว่าง ชำระแล้ว 14.04.2020 14.04.2020 30.04.2020 19486637 30.04.2020
630381 20023460811 24.03.2020 น.ส. ชญาดา อ้นบางเขน 0948268007 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 01.04.2020 ชำระแล้ว หน้างานยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เป็นมิเตอร์ชั่วคราว 02.04.2020 02.04.2020 08.04.2020 26923228 08.04.2020
630382 ACH263000439 24.03.2020 นายสัณหพิชญ์ จันทร์ตรี 0992700804 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 27.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.03.2020 30.03.2020 03.04.2020 6201476486 03.04.2020
630383 20022950777 24.03.2020 น.ส.ขวัญฤทัย เจริญปิยะวิวัฒน์ 0958615270 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 25.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 08.05.2020 6100964139 08.05.2020
630384 20023466683 25.03.2020 นางจินตนา รุจิเวชพงศธร 0826942694 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 26.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 31.03.2020 31.03.2020 07.04.2020 6201251342 07.04.2020
630385 20005246348 25.03.2020 นางลำดวน บุญมา 0818606932 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 26.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.04.2020 02.04.2020 08.04.2020 6201476495 08.04.2020
630386 ACH263000475 25.03.2020 นายวรพันธ์ มูลศรี 0812893866 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20023762126 26.06.2020 26.06.2020 02.07.2020 6300169929
630387 20019797606 25.03.2020 นายเอกพิพัฒน์ โสภาจารุภักดิ์ 0869141329 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.03.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 30.03.2020 6201476481 30.03.2020
630388 20019797523 25.03.2020 น.ส.วนิดา เชื้อคำฟู 0908923636 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 25.03.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 25.03.2020 25.03.2020 30.03.2020 6201476482 30.03.2020
630389 ACH263000480 26.03.2020 นางยุพิน ใจเย็น 0843645245 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 31.03.2020 31.03.2020 07.04.2020 6201476491 07.04.2020
630390 ACH263000481 26.03.2020 นายสุรศักดิ์ สืบมงคลชัย 0812874862 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 31.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 02.04.2020 02.04.2020 13.04.2020 26892622 13.04.2020
630391 ACH263000483 26.03.2020 นางดาริณี พิริยะวรคุณ 0987468803 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 31.03.2020 31.03.2020 07.04.2020 6201476490 07.04.2020
630392 ACH263000484 26.03.2020 นายพิฌาศิษฐ์ ธรรมธรฐิติสิริ 0853919616 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 07.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว ตารางโหลดไม่ตรงหน้างาน,ลดขนาดลูกย่อยเบรคเกอร์ที่ใช้กับสาย 2x4/2.5G,N-G ต่อถึงกัน,ให้ติดเซอร์กิตกันไฟดูด 14.04.2020 14.04.2020 21.04.2020 6201251420 21.04.2020
630393 20005841080 26.03.2020 นางพิบูลวรรณ พันชนะ 0896349710 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 31.03.2020 31.03.2020 07.04.2020 6201476487 07.04.2020
630394 20023476235 27.03.2020 นาย สิงห์นคร ยาเทพ 0869141373 เพิ่มขนาด. 15A1P อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 30.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 31.03.2020 31.03.2020 09.04.2020 6201476488 09.04.2020
630395 20005411165 13.03.2020 นาย พิเชษฐ จันทร์ต๊ะโสภา 0927694206 ย้าย 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 30.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630396 20005411107 13.03.2020 นาง พนมวัน บุญเรือง 085615550 ย้าย 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 30.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630397 20023477265 27.03.2020 นาย จิตติพงศ์ จิโนด้วง 0946194894 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 30.03.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.04.2020 02.04.2020 08.04.2020 6100964138 08.04.2020
630398 20022143518 30.03.2020 นายธชาดา วงศ์ศรี 0615978956 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 30.03.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 30.03.2020 30.03.2020 07.04.2020 6201476483 07.04.2020
630399 20004984661 30.03.2020 นางบัวเครือ โคจรสวัสดิ์ 0882603463 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 02.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 07.04.2020 07.04.2020 15.04.2020 6201476497 15.04.2020
630400 20005014188 30.03.2020 นายอำนาจ ไชยชนะ 0856151973 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 31.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 01.04.2020 01.04.2020 06.04.2020 6201476500 06.04.2020
630401 20020695536 30.03.2020 นาย ศุภชัย ยะคำป้อ 0811645455 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 31.03.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 02.04.2020 02.04.2020 08.04.2020 6201476492 08.04.2020
630402 ACH263000488 31.03.2020 บริษัท พันไอยรา จำกัด 0918582662 ไฟ ชค. 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 01.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 6201251598 25.05.2020
630403 ACH263000489 31.03.2020 น.ส.ชิฌา กลัมพสุต 0895599855 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 08.04.2020 ชำระแล้ว 14.04.2020 14.04.2020 17.04.2020 6100931046 17.04.2020
630404 20023497910 31.03.2020 นายพีรพัฒน์ พลพิพัฒนพงศ์ 0876233322 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630405 ACH263000492 31.03.2020 น.ส.รวีกานต์ ไกรสิทธิ์ 0807815142 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 01.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 07.04.2020 07.04.2020 13.04.2020 6201476501 13.04.2020
630406 ACH263000493 31.03.2020 นายประสิทธฺ์ ฟองศิริ 0991386981 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 01.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 07.04.2020 07.04.2020 13.04.2020 6201476502 13.04.2020
630407 20022816064 01.04.2020 บจก.เค เอส เอส ลิฟวิง 0931308017 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 07.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 13.04.2020 13.04.2020 23.04.2020 6201476510 23.04.2020
630408 20023491593 01.04.2020 นางจีรพร หวันแดง 0871776471 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 02.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน เป็นพื้นที่ของ กฟจ.ชม
630409 ACH263000491 01.04.2020 นายณัฐดนัย วงค์เงิน 0896329023 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 30.04.2020 6300099368 30.04.2020
630410 20022694912 01.04.2020 น.ส.จารวี เพชรแก้ว 0994249828 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 02.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.04.2020 08.04.2020 08.04.2020 26894609 08.04.2020
630411 20023492116 01.04.2020 น.ส.จารวี เพชรแก้ว 0994249828 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 02.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.04.2020 08.04.2020 15.04.2020 6201476505 15.04.2020
630412 20021580513 01.04.2020 น.ส. กชพร สิงห์เรือง 0869192894 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 01.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 01.04.2020 01.04.2020 09.04.2020 6201476494 09.04.2020
630413 ACH263000495 02.04.2020 น.ส.ณัฐอารี ตุ่นจาอ้าย 0657454263 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 03.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.04.2020 13.04.2020 15.04.2020 26825024 15.04.2020
630414 20023492940 02.04.2020 นาง อัญชลี ลิคะสิริ 0895536999 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 03.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.04.2020 20.04.2020 17.04.2020 5900138028 17.04.2020
630415 ACH263001049 02.04.2020 บริษัท ศุภาลัย จำกัด ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 03.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 23.01.0000 26770433 23.05.2020
630416 02.04.2020 บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด 0876978599 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 03.04.2020 รอการชำระเงิน
630417 02.04.2020 บริษัท ถาวรเจริญทรัพย์ จำกัด 0876978599 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 03.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอการชำระเงิน
630418 ACH263000496 02.04.2020 นายกฤษฏิเมศร์ พุฒิชัยวรางค์กูร 0818830835 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 03.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.04.2020 15.04.2020 23.04.2020 6201251419 23.04.2020
630419 ACH263000497 02.04.2020 นายกฤษฏิเมศร์ พุฒิชัยวรางค์กูร 0818830835 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 03.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.04.2020 15.04.2020 23.04.2020 6201251418 23.04.2020
630420 ACH263000498 02.04.2020 นายคำแดง แสนแก้ว 0835681178 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 03.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 13.04.2020 13.04.2020 21.04.2020 6201476509 21.04.2020
630421 20023500839 03.04.2020 บริษัทศรีชลธร จำกัด 0823925093 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 09.04.2020 ชำระแล้ว 14.04.2020 14.04.2020 17.04.2020 6100931091 17.04.2020
630422 20023020563 03.04.2020 บริษัท สเปซ แอนด์ โค จำกัด 0864215500 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 07.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 10.04.2020 10.04.2020 13.05.2020 5900123962 13.05.2020
630423 20023505777 07.04.2020 นายพยนต์ กิรดาพิพัฒน์พงศ์ 0853556696 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.04.2020 15.04.2020 17.04.2020 6101160459 17.04.2020
630424 ACH263000501 07.04.2020 นายจีรเวช หงสกุล 0837609445 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 08.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 04.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 6300147451 05.06.2020
630425 20023506138 07.04.2020 บจก.สตรัคเจอร์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น 0903217536 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 16.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 20.04.2020 20.04.2020 21.04.2020 6100931156 21.04.2020
630426 20023049607 07.04.2020 น.ส.ธัญญลักษณ์ เตชะเพิ่มผล 0864441655 ย้าย 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 13.05.2020 6000000913 13.05.2020
630427 20023149721 07.04.2020 นางอัญชลี เปี่ยมเกตุ 0956975644 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.04.2020 20.04.2020 22.04.2020 26926313 22.04.2020
630428 20023506922 07.04.2020 นายสันติ ฉวีฉัตรชาติ 0956988742 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.04.2020 22.04.2020 30.04.2020 6300099351 30.04.2020
630429 20023506917 07.04.2020 นางเกศินี แซนดิน 0956988742 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.04.2020 22.04.2020 30.04.2020 6300099350 30.04.2020
630430 ACH263000502 07.04.2020 น.ส.พอใจ ปกป้อง 0622429642 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.04.2020 16.04.2020 21.04.2020 6300099344 21.04.2020
630431 20023506941 07.04.2020 นาายไพฑูรย์ พันธุ์สวัสดิ์ 0923497393 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 08.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 17.04.2020 17.04.2020 21.04.2020 6300099343 21.04.2020
630432 ACH263000503 08.04.2020 น.ส.เกตุมณี อุ่นเรือนพิงค์ 0864135038 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 08.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 08.04.2020 08.04.2020 13.04.2020 6201476504 13.04.2020
630433 20004480208 08.04.2020 นาย สุวิทย์ แก้วปิยรัตน์ 0819926529 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 05.05.2020 29072546 05.05.2020
630434 20005192675 08.04.2020 นาย ประเสริฐ กมลทิพย์วงศ์ 0817167217 ย้าย 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 10.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 14.04.2020 14.04.2020 30.04.2020 26905281 30.04.2020
630435 20023507190 08.04.2020 นาย พิวัธน์ ลีลานิตย์กุล 0935623251 ไฟ ชค. 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 16.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 05.05.2020 29748131 05.05.2020
630436 ACH263000504 08.04.2020 น.ส.วรรณนภา เทพณรงค์ 0932293557 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 08.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 08.04.2020 08.04.2020 13.04.2020 6201476503 13.04.2020
630437 20004807861 08.04.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0844871690 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 08.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 08.04.2020 08.04.2020 13.04.2020 6101102993 13.04.2020
630438 20004811217 08.04.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0844871690 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 08.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว OTS. 08.04.2020 08.04.2020 13.04.2020 6000340358 13.04.2020
630439 20017606977 09.04.2020 นายอุดม กิติสุข 0819119114 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 16.04.2020 16.04.2020 19.04.2020 6201251421 19.04.2020
630440 ACH263000509 09.04.2020 บริษัท โชคประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด 0818596708 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ติดตั้งระบบสายเมนให้เรียบร้อย 14.04.2020 14.04.2020 17.04.2020 5701230985 17.04.2020
630441 20021334220 09.04.2020 นาย สมพร ปั๋นตุ้ย 0918419303 เพิ่มขนาด+ย้าย 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 13.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 6300099378 07.05.2020
630442 20023515798 09.04.2020 นาย ณพงศ์ธัช ชยุตธนา 0991289864 ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 21.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 30.04.2020 6201251424 30.04.2020
630443 ACH263000845 09.04.2020 บจก.ร่มเย็นเพลส 0888059992 ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 6101048031 15.05.2020
630444 ACH263000849 09.04.2020 บจก.ร่มเยนเพลส 0888059992 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 16.05.2020 6201251585 16.05.2020
630445 ACH263000947 09.04.2020 น.ส.นภัสวรรณ แสงมณี 0888059992 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 6100964068 15.05.2020
630446 ACH263000851 09.04.2020 นายคณิศร ภาพีรนนท์ 0888059992 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.04.2020 ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 5800270194 15.05.2020
630447 20022325417 09.04.2020 นางมนัสรา จางจำรัส 0818781127 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 25.05.2020 28022258 25.05.2020
630448 20004490150 10.04.2020 นาย ธนันชัย พลายเพชร 0860401449 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 13.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630449 20023520625 10.04.2020 นายทวีศักดิ์ สนมวัฒนะวงศ์ 0819809695 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p นายเครือณรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 28.04.2020 6201251423 28.04.2020
630450 20023520630 10.04.2020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงค์ทิพย์ เซอร์วิส 0873005597 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 15.04.2020 ชำระแล้ว 15.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 6100931188 16.04.2020
630451 20005582002 10.04.2020 นางนิตยา แก้วป้อม 0856235566 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 ชำระแล้ว 20.04.2020 20.04.2020 22.04.2020 6300099346 22.04.2020
630452 20004825503 10.04.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0932922060 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 10.04.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 10.04.2020 10.04.2020 15.04.2020 5600054722 15.04.2020
630453 20019185105 10.04.2020 นายมีชัย ปินตา 0896357689 ย้าย 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 23.05.2020 5600025561 23.05.2020
630454 20005712546 10.04.2020 นาย สมบูรณ์ สิงคราช 0873008303 ย้าย 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 16.04.2020 ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 23.05.2020 5700652008 23.05.2020
630455 20005712579 10.04.2020 นายปัน แก้วมา 0896357689 ย้าย 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 23.05.2020 18805954 23.05.2020
630456 20010821616 10.04.2020 พันโทยุทธศิษย์ สิงคราช 0896357689 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 6100986644 21.05.2020
630457 ACH263000511 10.04.2020 นายอนุชา กาญจนาพฤกษ์ 0896354696 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 16.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630458 20023521047 10.04.2020 นาง วนารินทร์ แสงมณี 0819600614 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 21.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 13.05.2020 6300099356 13.05.2020
630459 20017120410 10.04.2020 น.ส. เขมณัฏฐ์ ถนาภากีรติถกล 0841773577 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 23.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 24320273 27.04.2020
630460 20005708607 13.04.2020 นายชัย ไชยมงคล 0835774569 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 17.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6300147376 27.05.2020
630461 ACH263000850 13.04.2020 น.ส.ณัฏฐณิชา นามยอด 0624594993 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 16.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.04.2020 21.04.2020 23.04.2020 6300099348 23.04.2020
630462 20023526011 13.04.2020 นายสราวุธ ปรีชานนท์ 0814476864 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 12.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ส่งงานให้แผนกก่อสร้าง ขยายเขตพาดสายเพิ่มเฟส 2 เฟส 2 สายเป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย 14.05.2020 14.05.2020 20.05.2020 6201251586 20.05.2020
630463 20023525969 13.04.2020 นางนวพร สหัสธรรมรังษี 0922627269 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 13.05.2020 6300099354 13.05.2020
630464 20023530419 14.04.2020 นายเสฐียรพงษ์ ฬ่อสุวรรณ 0805176404 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 04.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว รอชำระค่าธรรมเนียมได้ในวันที่ 5 มิ.ย 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 5900074879 10.06.2020
630465 ACH263000923 14.04.2020 น.ส.ลลิตา อุดก้อน 0933199931 ไฟ ชค. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 24.04.2020 6101160361 24.04.2020
630466 20005640759 14.04.2020 นางบัวขาว สมชัย 0808607244 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 16.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 05.05.2020 6300099363 05.05.2020
630467 20023532421 14.04.2020 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 0855489851 ขอใหม่ 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 6200257119 29.04.2020
630468 20023532417 14.04.2020 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 0855489851 ขอใหม่ 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 6200257120 29.04.2020
630469 20023532419 14.04.2020 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 0855489851 ขอใหม่ 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 29.04.2020 6200257121 29.04.2020
630470 20004646789 15.04.2020 นาย ตั๋น โสภา 0869243175 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 15.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 15.04.2020 15.04.2020 16.04.2020 6300099341 16.04.2020
630471 20023534923 15.04.2020 นาย สมพล เรือนเหล็ก 0631172112 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 16.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา รอชำระค่าธรรมเนียม
630472 20020164401 15.04.2020 คณะกรรมการหมู่บ้านทรายค 0979924349 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 16.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630473 20017892425 15.04.2020 นาย ประพันธ์ จันทร์ต๊ะ 0840419899 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 05.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 08.05.2020 28500706 08.05.2020
630474 ACH263000932 16.04.2020 นางสุนีย์ สังฆะมณี 0872615170 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 17.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน หน้างานมีมิเตอร์อยู่แล้ว ยกเลิกคำร้อง
630475 20005358395 16.04.2020 นาย คริษฐ์ เวหรัตนะเลิศ 0813824569 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 17.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 6300099349 23.04.2020
630476 20023539678 16.04.2020 บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด 0817246990 ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 26.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6201251608 02.06.2020
630477 20005468731 16.04.2020 นาง วรรณี ภววัฒนานุสรณ์ 0954495400 เลิกใช้ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 21.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว คำร้องคู่ 630479 27.04.2020 27.04.2020 05.05.2020 20308683 05.05.2020
630478 20023539461 16.04.2020 นายอำนาจ ปรานอภิโชค 0982758062 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 16.04.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว OTS 16.04.2020 16.04.2020 21.04.2020 6300099345 21.04.2020
630479 20023540118 16.04.2020 บริษัท วี.แอล.ซี.กรุ๊ป 2019 จำกัด 0954495400 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 17.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 05.05.2020 6000000818 05.05.2020
630480 20005429556 17.04.2020 นาย สมภพ ทองรัฒน์ 0988138387 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 6300147497 09.06.2020
630481 20022462201 17.04.2020 นาย สุปัญญา จ่างตระกูล 0647061648 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.04.2020 29.04.2020 02.05.2020 6000001197 02.05.2020
630482 20023460811 17.04.2020 น.ส. ชญาดา อ้นบางเขน 0948268007 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630483 ach263000934 17.04.2020 นายเอกชัย วนจันทรรักษ์ 0979744159 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 6300099387 14.05.2020
630484 ACH263000935 17.04.2020 นายเอกชัย วนจันทรรักษ์ 0979744159 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 6300099386 14.05.2020
630485 20023539999 17.04.2020 นาย ธีร์ธวัช แก้วช่วง 0816420299 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 05.05.2020 6300099366 05.05.2020
630486 ACH263000936 17.04.2020 นายอินศร ศรีอำพร 0816725340 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 05.05.2020 6300099355 05.05.2020
630487 20023543203 17.04.2020 น.ส. กาญจนา ซาตระกูล 0877863959 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 05.05.2020 6100987123 05.05.2020
630488 ACH263000937 17.04.2020 นายสมชาย ฐานียธรรมคุณ 0819603271 ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 20.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ระบบหน้างานยังเป็น1เฟส2สาย(ให้ขยายเขต)+สายGที่ออกจากตู้เมนต้องเป็นสาย2.5G 18.06.2020 18.06.2020 22.06.2020 6201251614 22.06.2020
630489 20005640856 20.04.2020 นางรัชนี เฉลิมโรจน์ 0834151209 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 21.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 14.05.2020 5600057181 14.05.2020
630490 ACH263000938 20.04.2020 นายณัฐพงษ์ วังคำสาย 0954867159 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 21.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 22.04.2020 22.04.2020 6300099357
630491 20005627269 20.04.2020 น.ส. มยุรี ตาอินทร์ 0815951594 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 27.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน NG ต่อถึงกัน/ลดขนาดลูกย่อยให้ใช้กับสาย 2x4/2.5G/มาร์คเฟสปลายสาย/ติดเบรคเกอร์กันดูดเพิ่ม/ตู้ใหลดภายนอกให้เชื่อมสายผ่านลูกย่อยเบรคเกอร์ตู้หลัก
630492 20005740473 20.04.2020 นาง อุบลรัตน์ ชีพธรรม 0891671124 ลดขนาด 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 21.04.2020 ชำระแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่าย 22.04.2020 22.04.2020 05.05.2020 5600059589 05.05.2020
630493 ACH263000940 20.04.2020 น.ส.สุทธิอาภา คุ้มครอง 0811656510 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 24.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 28.04.2020 28.04.2020 08.05.2020 6201251432 08.05.2020
630494 ACH263000941 20.04.2020 นางบัวเรียว คำดี 0861791169 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 29.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว นัดชำระเงินตั้งแต่ 05.05.2593 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป 05.05.2020 05.05.2020 12.05.2020 6300099381 12.05.2020
630495 20023552707 21.04.2020 นาย สุระศักดิ์ ชัยลำพน 0821903957 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 07.05.2020 6300099360 07.05.2020
630496 20005714529 21.04.2020 นางปิยพร คิดเลิศล้ำ 0897562598 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 14.05.2020 5800270211 14.05.2020
630497 20017228052 21.04.2020 นาง ทิพา เกษมสุข 0896371799 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 29.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 6201251589
630498 20023552739 21.04.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0956494836 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 21.04.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS 21.04.2020 21.04.2020 22.04.2020 5800133183 22.04.2020
630499 20005204375 21.04.2020 นาย กีฬา บุญเรือง 0818835813 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 14.05.2020 6300099362 14.05.2020
630500 20023163698 21.04.2020 น.ส. นุชจรีย์ ฝูงประเสริฐ 0966353282 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.05.2020 14.05.2020 18.05.2020 6100859616 18.05.2020
630501 ACH263000944 21.04.2020 นายวริศ กรรณฐสุทธิ์ 0855259625 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 22.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 24.04.2020 24.04.2020 05.05.2020 6201251426 05.05.2020
630502 ACH263000945 21.04.2020 นายธีระศักดิ์ วงศ์เทียมชัย 0814242105 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 14.05.2020 30303898 14.05.2020
630503 ACH263000363 05.04.2020 นายพันธ์ศักดิ์ คำอดทน 0903201674 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 6101157874 15.05.2020
630504 ACH263000946 21.04.2020 น.ส.บัวตอง นายหงส์ 0888059992 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 5701233042 15.05.2020
630505 ACH263000948 22.04.2020 น.ส.ภรณ์ทิพย์ ชัยวรรณ 0881403162 ขอใหม่ 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 22.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 22.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 6200257117 24.04.2020
630506 20023557365 22.04.2020 นาย ณัฐดนัย โรจนาลักษณ์ 0850454164 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 23.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 30.04.2020 5800447149 30.04.2020
630507 ACH263000951 22.04.2020 นายอภิรักษ์ โรจน์พานิชกุล 0869201265 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 23.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว นัดชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 05.05.2563 เวลา 09.30 เป็นตันไป 08.05.2020 08.05.2020 14.05.2020 6100931154 14.05.2020
630508 20005633773 22.04.2020 นายศุภโชค ศรีเที่ยง 0932897331 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 23.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 15.05.2020 6100931138 15.05.2020
630509 ACH263000952 22.04.2020 นางกัญญา ศรีผสม 0895619847 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 6300099377 07.05.2020
630510 ACH263000953 22.04.2020 จ.ส.ต.นิคม สันกลกิจ 0819614870 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 23.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 12.05.2020 6300099376 12.05.2020
630511 ACH263000954 22.04.2020 นายธนภรณ์ เครือปัญญา 0986838280 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 22.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 22.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 6300099352 24.04.2020
630512 20004660041 22.04.2020 นายบุญชัย วงศ์คำ 0943781265 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 22.04.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 23.04.2020 23.04.2020 24.04.2020 6300099353 24.04.2020
630513 20023561798 23.04.2020 น.ส. พิชญาสินี กองดวง 0956757561 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 24.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 07.05.2020 6300099380 07.05.2020
630514 ACH263000965 23.04.2020 นางศรีไล สุวรรณยศ 0811815261 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 24.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 27.04.2020 27.04.2020 30.04.2020 6300099367 30.04.2020
630515 20023561881 23.04.2020 นายวรรณฤทธิ์ มาลัยทอง 0819602896 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 30261986 15.05.2020
630516 20023383758 23.04.2020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟจต ธรากร 0841626429 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 26.05.2020 6101047757 26.05.2020
630517 20023562088 23.04.2020 น.ส. ฐิติมา สิงห์แก้ว 0915642664 ไฟ ชค. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 12.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 19.05.2020 5800269170 19.05.2020
630518 ACH263000975 27.04.2020 นายณัฐธพงษ์ จะอือ 0993276299 ไฟ ชค. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.06.2020 02.06.2020 05.06.2563 6300147425 05.06.2563
630519 20005768379 27.04.2020 นางนิภา พรหมมา 0903326656 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.05.2020 14.05.2020 18.05.2020 6100824782 18.05.2020
630520 20004762316 27.04.2020 น.ส.ดวงหยก เจริญบุญ 0910795633 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 30.04.2020 30.04.2020 15.05.2020 28022254 15.05.2020
630521 20023571006 27.04.2020 นางจันทร์นวล คลัชดา 0857177667 ไฟ ชค. 5 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 30.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 12.05.2020 24104952 12.05.2020
630522 20020014671 27.04.2020 นายเอกวิทย์ กะนทะแก้ว 0949654526 เพิ่มขนาด. 30 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม บค.166 น.ส.จีรณา จันทร์วัฒนากุล 24.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 6100024663 26.06.2020
630523 ACH263000980 27.04.2020 นางศรีเพชร เกษรศรี 0819931490 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630524 20023570941 27.04.2020 น.ส.อารีย์รัตน์ ปุ๋ยทอง 0808568727 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 23.05.2020 6300147339 23.05.2020
630525 ACH263000981 27.04.2020 นายกฤษดา ดรุณ 0898503965 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 16.05.2020 6201251583 16.05.2020
630526 ACH263000982 27.04.2020 น.ส.ภัสร์ชนกพร กรณ์ธนพงศ์ 0986832887 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว นัดชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 05.05.2563 เวลา 09.30 เป็นตันไป 07.05.2020 07.05.2020 14.05.2020 6000255039 14.05.2020
630527 20023571239 27.04.2020 นาย อติชาติ ชูไทย 0979196366 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 30.04.2020 รอขยายเขตระบบไฟฟ้า
630528 20004760935 28.04.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0845042398 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 28.04.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 28.04.2020 28.04.2020 30.04.2020 6101160473 30.04.2020
630529 20023571487 28.04.2020 นายประวิตร ชวนประเสริฐ 0955466168 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 28.04.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 28.04.2020 28.04.2020 12.05.2020 6300099370 12.05.2020
630530 20023566579 28.04.2020 น.ส.พรทิพย์ บาลเดส 0994527979 ย้าย 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 13.05.2020 ชำระแล้ว 14.05.2020 14.05.2020 16.05.2020 19479229 16.05.2020
630531 20023575429 28.04.2020 นายสมโพธิ์ โสกันเกตุ 0866704686 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147520 12.06.2020
630532 20023575605 28.04.2020 นาย อภิรักษ์ แสงสิน 0904673240 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 08.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 22.05.2020 20308683 22.05.2020
630533 ACH263000983 28.04.2020 น.ส.ธนนันท์ วรรณแสน 0846169229 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 29.04.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว นัดชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 05.05.2563 เวลา 09.30 เป็นตันไป 05.05.2020 05.05.2020 13.05.2020 6300099383 13.05.2020
630534 ACH263000984 28.04.2020 น.ส.กนกชนก ไทยยันโต 0638671672 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 28.04.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 28.04.2020 28.04.2020 07.05.2020 6200257123 07.05.2020
630535 ACH263001022 29.04.2020 นางสุนทรี ดอนท้าวไพร 0894331080 ไฟ ชค. 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 30.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 16.05.2020 6201251584 16.05.2020
630536 20005708989 29.04.2020 นาง วิมล คำภิลัย 0931866638 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 15.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630537 ACH263001025 29.04.2020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมหวัง เพอร์เฟคโฮม 0954465129 ไฟ ชค. 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 30.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 23.05.2020 6201251590 23.05.2020
630538 20021921391 29.04.2020 น.ส. สุราตรี คันธวัฒน์ 0947978633 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 30.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 08.05.2020 08.05.2020 13.05.2020 26903383 13.05.2020
630539 ACH263001119 29.04.2020 บริษัททรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล 0891245112 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6300147379 27.05.2020
630540 ACH263001028 29.04.2020 นางชาลินี สุขเจริญ 0932916022 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.06.2020 02.06.2020 05.06.2020 6300147426 05.06.2020
630541 ACH263001026 29.04.2020 น.ส.ชนัญชิดา เชียงตอง 0636693699 ขอใหม่ 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 29.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 29.04.2020 29.04.2020 07.05.2020 6200257122 07.05.2020
630542 ACH263001027 29.04.2020 พล.ท.ศิริธัช สุวรรณศิริ 0871905949 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 30.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6201251601 27.05.2020
630543 20005623894 30.04.2020 นายมานิตย์ พรมเสน 0857170053 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 08.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ในวันที่ 13 พค 63 ช่วงบ่ายเป็นต้นไป 13.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 5800266292 15.05.2020
630544 20023583755 30.04.2020 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด 0899563229 ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 13.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 22.05.2020 6201251591 22.05.2020
630545 20005708856 30.04.2020 นาง ราวดี ชัยชนะ 0894325423 ย้าย 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.05.2020 ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 19.05.2020 30303131 19.05.2020
630546 20023584305 30.04.2020 นาย นพ มีทองคำ 0897556300 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.06.2020 02.06.2020 08.06.2020 6300147431 08.06.2020 02:44:00
630547 20023571239 27.04.2020 นายอภิชาติ ชูไทย 0880098808 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 30.04.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 12.05.2020 27031372 12.05.2020
630548 20005224592 30.04.2020 นาย ณนทกร ปวงงาม 0946651494 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 08.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 27160339 22.05.2020
630549 ACH263001037 05.05.2020 นายนิติธร พรมมาลา 0964791939 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630550 ACH263001038 05.05.2020 นายสมศักดิ์ ไชยมงคล 0826316120 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.05.2020 รอนัด
630551 20005703272 05.05.2020 นายดวง จุ่มใจ 0946177110 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630552 ACH263001039 05.05.2020 น.ส.ณัฐนิชฌาท์ ชินารักษ์ 0942191558 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 05.05.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 13.05.2020 6300099382 13.05.2020
630553 20018107206 05.05.2020 นาง ลัดดาวัลย์ สิงห์ไตรภพ 0898541444 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน เปลี่ยนประเภทการใช้ไฟฟ้า จากกิจการ เป็นบ้านพักอาศัย
630554 ACH263001040 05.05.2020 นายศิริชัย ศรีมหัทธชัย 0931355599 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 26.05.2020 6201251596 26.05.2020
630555 20023589205 05.05.2020 น.ส.อัญชลี วานิชพิพัฒน์ 0815310595 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 6300147500 09.06.2020
630556 20005183033 05.05.2020 นายรัตน์ คุณนะลา 0951615808 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 14.05.2020 14.05.2020 19.05.2020 6101393660 19.05.2020
630557 ACH263001044 05.05.2020 นายกันต์ พูนพิพัฒน์ 0993728887 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 23.05.2020 6300147341 23.05.2020
630558 ACH263001045 05.05.2020 นายกันต์ พูนพิพัฒน์ 0993728887 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 23.05.2020 6300147342 23.05.2020
630559 ACH263001046 05.05.2020 นายเอกชัย ตันคำ 0829095264 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 07.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 6100145750 22.05.2020
630560 ACH263001047 05.05.2020 นางสุพัตรา นาแพร่ 0835692008 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 05.05.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 05.05.2020 05.05.2020 12.05.2020 6300099389 12.05.2020
630561 ACH263001054 07.05.2020 นายชนการ โยธินวิริยะพร 0813520047 ขอใหม่ 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 20.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 6200257140 22.05.2020
630562 ACH263001053 07.05.2020 นายลัภปริญ รักพงค์ 0843737196 ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 19.05.2020 6201251588 19.05.2020
630563 ACH263001055 07.05.2020 นางจิตติมา วอน 0954516196 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.05.2020 ยกเลิกคำร้อง เป็นของ ชม.1
630564 20005594918 07.05.2020 นายไพศาล เชาวนพูนผล 0890746876 ย้าย 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ให้ดึงสายเมนมาที่เสาต้นใหม่ 24.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 26828669 26.06.2020
630565 20023595217 07.05.2020 นาย กันดิศ ชมภู 0895598435 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.05.2020 เครือณรงค์ ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ในวันที่ 13 พค 63 ช่วงบ่ายเป็นต้นไป 13.05.2020 13.05.2020 22.05.2020 23106625 22.05.2020
630566 20023595246 07.05.2020 น.ส. เบญจพร เดชแหลม 0929852906 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 5600054413 25.05.2020
630567 20023595422 07.05.2020 น.ส. เสาวลักษณ์ คำแก้ว 0929852906 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 20308681 25.05.2020
630568 20020488905 08.05.2020 นาย นำพูณศักดิ์ ล่านพยา 0899993506 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.05.2020 รอชำระค่าธรรมเนียม
630569 ACH263001059 08.05.2020 นางจุรีพร เทศเนาวนิตย์ 0869196797 ไฟ ชค. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.05.2020 ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 16941064 25.05.2020
630570 20005170671 08.05.2020 นาง สังวาลย์ เปลี่ยมทรัพย์ 0869126295 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน
630571 20018088945 08.05.2020 นางจันทร์เพ็ญ ไหล่ 0819936589 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 11.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ขยายเขต
630572 20023600636 08.05.2020 น.ส. ศิริวรรณ กันธรรม 0810300606 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 15.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 25.05.2020 6300147344 25.05.2020
630573 20018780524 08.05.2020 นาง ปาริฉัตร เหลืองทองคำ 0818122287 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 25.05.2020 24388195 25.05.2020
630574 ACH263001064 08.05.2020 นายเกรียงศักดิ์ เป็งใจมา 0932725999 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 16.05.2020 5701455393 16.05.2020
630575 20022561559 08.05.2020 น.ส. ณัฐนิตา มัทวานนท์ 0993616265 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 28.05.2020 6201251602 28.05.2020
630576
630577 ACH263001068 12.05.2020 นายปราบ บานเย็น 0807698557 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 19.05.2020 19.05.2020 22.05.2020 6300147334 22.05.2020
630578 20023607062 12.05.2020 นายกำธร คำมา 0895210048 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 22.05.2020 26893837 22.05.2020
630579 ACH263001069 12.05.2020 บริษัท ฟ้าเพชรภู จำกัด 0927108115 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 12.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 20.05.2020 26902376 20.05.2020
630580 ACH263001070 12.05.2020 นางรจนา มหาวนา 0811804049 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 20.05.2020 6000255577 20.05.2020
630581 20023607346 12.05.2020 นายสุพัฒน์ สิโรรส 0819612756 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 13.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6300147380 27.05.2020
630582 ACH263001071 12.05.2020 นายศุภวุฒิ อ่องวิลาศ 0613510882 ขอใหม่ 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 12.05.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 14.05.2020 6200257136 14.05.2020
630583 20023607351 12.05.2020 นายสุพัฒน์ สิโรรส 0819612756 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 13.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6300147381 27.05.2020
630584 20004649332 12.05.2020 นางสุนีย์ แสนพิชัย 0807903838 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 13.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 12.05.2020 12.05.2020 14.05.2020 6100986666 14.05.2020
630585 20018327066 12.05.2020 นาย อดิศร สุดดี 0613510882 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 13.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 23.05.2020 6201251587 23.05.2020
630586 20005722206 13.05.2020 นายสิงห์คำ พรหมมโนน 0810221312 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 20.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 6300147350 27.05.2020
630587 20023608288 13.05.2020 นาย นริศ แสนหลง 0877789397 ขอใหม่ 15 A 3 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 6201251593 21.05.2020
630588 20019342827 13.05.2020 บจก.รวยคูณผล 0889782982 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว รอสรุปงาน 22.05.2020 22.05.2020 28.05.2020 6300147393 28.05.2020
630589 20022586041 13.05.2020 น.ส.กัณญภัทร ลภัตสิริกุล 0831536464 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 15.05.2020 ชำระแล้ว 20.05.2020 20.05.2020 20.06.2020 5701353648 20.06.2020
630590 20023613879 13.05.2020 นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล 0815998666 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 13.05.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 5701233723 15.05.2020
630591 20023613778 13.05.2020 น.ส.สุรียพันธ์ มณีวรรณ์ 0828895550 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 14.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 23.05.2020 6300147338 23.05.2020
630592 20023614054 13.05.2020 น.ส. ทิศากร แก้วบุญปัน 0800710776 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 13.05.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว 13.05.2020 13.05.2020 15.05.2020 5900018256 15.05.2020
630593 20023613799 13.05.2020 นายกุลวัฒน์ ทองมา 0810300055 ไฟ ชค. 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 20.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 21.05.2020 19479107 21.05.2020 11:23:00
630594 20020864899 13.05.2020 น.ส.นันทพร ตียพันธ์ 0899982758 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 15.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.05.2020 20.05.2020 22.05.2020 6201251592 22.05.2020
630595 20005713037 13.05.2020 นาย ชุมพล สุขเจริญ 0896316246 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 15.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 15.05.2020
630596 20023614868 14.05.2020 นาง เหงียน ธิ พง ตราง 0847671114 ขอใหม่ 30 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 14.05.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS คอนโด 14.05.2020 14.05.2020 18.05.2020 5700058459 18.05.2020
630597 20023620623 14.05.2020 บริษัท เอส.ซี.บี.พีอี 0895611699 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 15.05.2020 ชำระแล้ว 19.05.2020 19.05.2020 21.05.2020 6000256555 21.05.2020
630598 20023607394 12.05.2020 นายอุดม ภู่มณี 0819505973 เปลี่ยนประเภท 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630599 20005683624 14.05.2020 นางแสงสวย ศรีสม 0805015698 เปลี่ยนประเภท 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630600 20018171595 07.05.2020 น.ส.เบญจพร พิจิตรไลเลิศ 0897051122 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630601 20017430659 12.05.2020 น.ส.ประภาภรณ์ สมเกตุ 0866543595 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630602 20017770101 12.05.2020 นายวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ 0994125466 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630603 20005877679 12.05.2020 นายไพรัช อุศศิลป์ศักดิ์ 0865875535 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630604 20005856185 07.05.2020 นางนิตยา วิเศษขัน 0821867918 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630605 20023606094 12.05.2020 นายไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ 0855678935 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 14.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 14.05.2020
630606 20023442332 15.05.2020 นางปวีณา อิ่มจิตร 0819987026 ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 20.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 26.05.2020 6201251597 26.05.2020
630607 20023621286 15.05.2020 นาย สมพงษ์ กันใหม่ 0812310132 ลดขนาด 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอนัด
630608 ACH263001079 15.05.2020 นางฐิติวัลคุ์ เหมือนมนัส 089798311 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 18.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 26.05.2020 6300147343 26.05.2020
630609 20023621181 15.05.2020 นาง สุรีย์ บุญธรรม 0816714807 ไฟ ชค. 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 18.05.2020 กิตติพล เดโชสว่าง ชำระแล้ว 27.05.2020 27.05.2020
630610 ACH263001081 15.05.2020 น.ส.สุนิสา อังวัฒนา 0826976542 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6300147397 28.05.2020
630611 20023626154 15.05.2020 นาง วัชรี ประกัตฐโกมล 0897081124 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 18.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 20 พค. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 20.05.2020 20.05.2020 23.05.2020 5600062363 23.05.2020
630612 ACH263001082 15.05.2020 น.ส.รตนพร ยงค์กมล 0819939473 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ รอนัด
630613 20005465982 15.05.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0895613001 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 15.05.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว 15.05.2020 15.05.2020 18.05.2020 27804726 18.05.2020
630614 20023631598 18.05.2020 นายเอกพล ศรีวิรัตน์ 0864418517 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน
630615 20023632044 18.05.2020 น.ส.เรไร ดีมาก 0884109364 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.05.2020 ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6300147394 28.05.2020
630616 20023632170 18.05.2020 นายเต็มยศธิ์ เกศธนานนท์ 0994956493 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 02.06.2020 02.06.2020 05.06.2020 6201251609 05.06.2020
630617 20005123007 18.05.2020 นางศรัณพัฐ เรืองฤทธิเดช 0835426559 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ยื่นคำร้องโอน+เพิ่มขนาด จำนวน 5 คำร้อง
630618 ACH263001092 18.05.2020 นางนุชจรีย์ รักปัญญา 0952539219 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147415 02.06.2020
630619 20005705550 18.05.2020 นายสมศักดิ์ ฉันทะ 0817239899 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 18.05.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 18.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 6100964156 21.05.2020
630620 20005695379 18.05.2020 นายเหลียว ตาวิโน 0812871903 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 20.05.2020 20.05.2020 27.05.2020 6201251594 27.05.2020
630621 20004552058 18.05.2020 นายกิตติธัช เจริญสุข 0838621294 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 26.05.2020 6201251599 26.05.2020
630622 20005079961 14.05.2020 นายประดิษฐ แก้วประเสริฐ 0828984458 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020
630623 20020970244 14.05.2020 น.ส.ดวงใจ ชัยสิงห์กานานนท์ 0818857959 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020
630624 20004929916 14.05.2020 นายเรืองศักดิ์ พรศาลนุวัฒน์ 0895549578 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020
630625 20004974727 14.05.2020 นายจีระศักดิ์ สีตะบุษป์ 0932784737 เปลี่ยนประเภท 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020
630626 ACH263001087 18.05.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0629690710 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 18.05.2020 18.05.2020 21.05.2020 6100987089 21.05.2020
630627 ACH263001089 18.05.2020 น.ส.กัลญากร ใจสู้ 0621956549 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 18.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 18.05.2020 18.05.2020
630628 20023632813 18.05.2020 นายประพันธ์ บุญปั๋น 0814727777 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว รอนัด 19.05.2020 19.05.2020 22.05.2020 30097653 22.05.2020
630629 20020691971 19.05.2020 นาย ไกรศร มนัสสุนทรวุฒิ 0815687937 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 20.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 21.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 6201251595 22.05.2020
630630 20005465930 19.05.2020 นาง โสรี พันธุรัตน์ 0814464684 เปลี่ยนประเภท 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 20.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง
630631 ACH263001108 19.05.2020 นายนพกร นิตย์โฆษกุล 0847899451 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 20.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ต้องขยายเขต ฯ ปักเสาแซมไลน์
630632 ACH263001109 19.05.2020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเกียรติเจริญ 0898516022 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 19.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 19.05.2020 19.05.2020 25.05.2020 6100931256 25.05.2020
630633 20005755694 19.05.2020 นายคำมูล ตันนรา 0881430122 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ รอขยายเขต C 01.1
630634 ACH263001110 19.05.2020 นายธวัชชัย ต๊ะปิง 0908855985 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 19.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 19.05.2020 19.05.2020 25.05.2020 24519655 25.05.2020
630635 ACH263001183 19.05.2020 น.ส.นัฐมล โถทอง 0992416995 ขอใหม่ 15 A 3 p ภมรทิพย์ เครือตา 20.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6201251600 27.05.2020
630636 ACH263001112 19.05.2020 น.ส.พรพรรณ ลิ้มอังกูร 0812874453 ขอใหม่ 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 19.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 19.05.2020 19.05.2020 25.05.2020 6200257139 25.05.2020
630637 ACH263001140 20.05.2020 น.ส.อังคณา สมฤทธิ์ 0910719179 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 28.05.2020 6300147375 28.05.2020
630638 20004583572 19.05.2020 นางภิญญาดา กรรมกุลสุนทร 0875165555 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.05.2020
630639 20023631598 18.05.2020 นายเอกพล ศรีวิรัตน์ 0864418517 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.05.2020
630640 20004984107 18.05.2020 นางสุดสวาท รัตนคูหา 0817742442 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.05.2020
630641 20004724075 18.05.2020 นายจินต์ บัวปรียวัฒนา 0894344650 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.05.2020
630642 20004504937 18.05.2020 นายยงยุทธ เรืองสกุล 0938149086 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 20.05.2020
630643 20005709010 20.05.2020 นายประชัน ศิริพันธ์ 0833206754 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6300147396 28.05.2020
630644 20005709156 20.05.2020 นายมานพ ชัยลังกา 0861148608 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6300147395 28.05.2020
630645 20004603398 20.05.2020 นายคมสันต์ จันทร 0817960942 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 21.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 27.05.2020 6300147351 27.05.2020
630646 20023643071 20.05.2020 น.ส. อนงค์วีณ์ ลีวะนันทเวช 0839514297 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 21.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6300147382 27.05.2020
630647 20023643676 20.05.2020 นายวิชาญ กันธวัง 0869243175 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว รอนัด 21.05.2020 21.05.2020 25.05.2020 6300147340 25.05.2020
630648 20005721380 21.05.2020 นาย ติ๊บ ชัยรังษี 0642395081 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.05.2020 เครือณรงค์ ไม่ผ่าน ให้ติดเซอร์กิตกันไฟดูดวงจรเครื่องทำน้ำอุ่น
630649 20004881723 21.05.2020 น.ส. ดวงจันทร์ ชัยชนะ 0869127119 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน .เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125 เป็นร้านขายของชำ
630650 ACH263001152 21.05.2020 นายณรงค์ รู้ดี 0882516709 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 6300147502 09.06.2020
630651 20005202563 21.05.2020 น.ส. พัชรี หาญศุภกร 0861987219 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ผ่าน .เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125
630652 20018103240 21.05.2020 น.ส.ริณณ์ธนารีย์ ใจสุต๊ะ 0828988805 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 22.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ผ่าน เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125
630653 20004620663 21.05.2020 นายสำราญ รักสกุล 0848075688 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 22.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน หน้างานยังไม่ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
630654 ACH263001153 20.05.2020 นายสิลปวิทย์ จิวังกูร 0816725340 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 21.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 02.06.2020 02.06.2020 05.06.2020 6300147432 05.06.2020
630655 20022814153 21.05.2020 นายนิรันดร แสนสม 0861875254 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 22.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ผ่าน เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125
630656 ACH263001154 21.05.2020 นายชายแดน สดใส 0958025654 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 22.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 29.05.2020 6300147374 26.05.2020 02:07:00
630657 ACH263001159 22.05.2020 นายดิเรก บรรณจักร์ 0819924954 ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 22.05.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6100024666 27.05.2020
630658 20023653456 22.05.2020 น.ส. นัชชา บรรณจักร์ 0861178889 ขอใหม่ 15 A 1P อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6300147373 27.05.2020
630659 20004765271 22.05.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 053112440 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 22.05.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 22.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 6101046295 25.05.2020
630660 20023653576 22.05.2020 นางสิรินาถ ปั่นเจริญ 0949320953 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ทำเรื่องขยายเขตปักเสาแซมไลน์ บค.154
630661 20023171550 22.05.2020 นาย อธิป เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 0850363585 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6201251604 28.04.2020
630662 ACH263001163 22.05.2020 น.ส.นริศราพัฒน์ พัชราพิบูล 0895555948 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 22.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 22.05.2020 22.05.2020 26.05.2020 6300147352 26.05.2020
630663 20004776715 22.05.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0931894920 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 22.05.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 22.05.2020 25.05.2020 28.05.2020 630014738 28.05.2020
630664 20023654321 22.05.2020 บริษัท โคลิฟวิ่ง สเปซ จำกั 0869305999 เพิ่มขนาด. 30 A 3 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ทำเรื่องขยายเขตเพิ่มขนาดหม้อแปลง บค.155
630665 20023659437 25.05.2020 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโฟเรีย อินเตอร์เทรด 0918561220 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 26.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.05.2020 27.05.2020 30.05.2020 6201251606 30.05.2020
630666 20023659401 25.05.2020 นางสุนีย์รัตน์ นาคภักดี 0880028629 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 26.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 พค. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 04.06.2020 04.06.2020 08.06.2020 6300147452 08.06.2020
630667 20005715062 25.05.2020 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องขี้ควาย 0869245996 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 25.05.2020 ภมรทิพย์ เครือตา รอการชำระเงิน
630668 ACH263001186 25.05.2020 นายกานต์ โพธาเจริญ 0814067424 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 26.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ยังไม่ได้ดึงสายเมน ต้องปักเสาแซมไลน์
630669 20005009665 25.05.2020 นายวิชาญ ไชยวงค์ 0611969756 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 01.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ให้ทำสายดิน,สาย N-G ต่อถึงกัน,ให้ติดเซอร์กิตกันดูดในจุดสุ่มเสี่ยงไฟรั่ว,
630670 ACH263001187 25.05.2020 บริษัท สเปซ 2 จำกัด 0864215500 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่4มิ.ย.2563 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 6100986746 10.06.2020
630671 20023659313 25.05.2020 น.ส.พลอยตะวัน ใบยาพิพัทธิ์ 0843571453 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 25.05.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6200126311 27.05.2020
630672 20005932490 25.05.2020 น.ส.กนกทิพย์ วงศ์ฟู 0853966354 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 25.05.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 25.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 6200257142 27.05.2020
630673 ACH263001189 26.05.2020 นางศรัณยภัทร กัญญาพันธ์ 0817169695 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147412 02.06.2020
630674 20004585846 26.05.2020 นาย นิวัติ ตันติวัตนะ 0866720522 เปลี่ยนประเภท ภมรทิพย์ เครือตา 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ยังประกอบกิจการ(คลินิก)อยู่
630675 20005743799 26.05.2020 นาง สุกัญญา ตุลาธรรมกุล 0979462892 ขอใหม่ 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 26.05.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6200126312 28.05.2020
630676 20005674187 26.05.2020 นาย ทองวัน คำมาเมือง 0816712146 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.05.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว 26.05.2020 26.05.2020 28.05.2020 6300147399 28.05.2020
630677 20005264073 22.05.2020 นางลัดดา สุโภทัย 0869164645 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 25.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน
630678 ACH263001190 26.05.2020 นางมณี เซี่ยงเจ็น 0895535071 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ระบบไฟฟ้าภายในยังไม่เรียบร้อย+ดึงสายเมน
630679 20022672721 26.05.2020 นายกานต์ โพธาเจริญ 0815582660 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ไม่ผ่าน ให้ดึงสายเมนมาที่เสา กฟภ
630680 20023665870 26.05.2020 นาง จุรีรัตน์ โสภา 0967381990 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 27.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน ชำระเงินได้ตั้งแต่8มิ.ย.63
630681 ACH263001195 27.05.2020 น.ส.ปฏิมภรณ์ รอดเที่ยงธรรม 0979508658 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 27.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630682 ACH263001196 27.05.2020 นายธนรัช ใหม่ไชย 0930394450 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 5701230920 10.06.2020
630683 20022637881 27.05.2020 น.ส. พรรณพัชร ฉิวเฉิด 0930394909 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 28.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม
630684 20018249282 27.05.2020 นาย เครือณรงค์ ดวงสอาด 0850373507 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 28.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125 เพราะไม่ค้าขาย
630685 20005712809 27.05.2020 นางเอื้องไพร อุส่าห์ 0896356998 เปลี่ยนประเภท 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 28.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125 เพราะไม่ค้าขาย
630686 ACH263001197 27.05.2020 น.พ.อภิชาติ วัชพุกก์ 0899530710 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 01.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 04.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 26925195 05.06.2020
630687 20023671168 27.05.2020 นาย วิชญ ช้างศร 0861178632 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 02.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่4มิ.ย.2563 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147519 12.06.2020
630688 20023671184 27.05.2020 นาง ยุพิน สุวรรณ 0882667795 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 28.05.2020 เครือณรงค์ ชำระแล้ว 30.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 6300169959 02.07.2020
630689 20005021804 27.05.2020 นางพวงเพชร มาลารักษ์ 0654416192 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 28.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125 เพราะไม่ค้าขาย
630690 20023671612 27.05.2020 นาง บุษยมาศ มีสัตย์ 0855936768 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ ชำระแล้ว 01.06.2020 01.06.2020 04.06.2020 6300147416 04.06.2020
630691 20023671534 25.05.2020 นายอัครเดช เหมะจันทร 0816713760 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 26.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 27160351 27.05.2020
630692 20017676999 25.05.2020 นายยิ่งพงศ์ นฤมิตรเรขการ 0819083883 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 26.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 27.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 6201251605 28.05.2020
630693 20023671734 27.05.2020 นาง ศิริมาศ เรืองเดช 0818819877 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 28.05.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 02.06.2020 02.06.2020 04.06.2020 6300147433 04.06.2020
630694 20017553623 28.05.2020 น.ส.สุพรรษา โประธา 0933248589 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020
630695 20018501402 28.05.2020 นาย หาญพล ขลิบเงิน 0864421742 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020
630696 20018501440 28.05.2020 นาย หาญชัย ขลิบเงิน 0864421742 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 28.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020
630697 20023676536 28.05.2020 นาย ณัฐพงศ์ ธุระภาพ 0861892905 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 04.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 6300147494 05.06.2020
630698 20004970816 28.05.2020 นางณีรนุช นิ่มน้อย 0897012591 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 12.06.2020 12.06.2020 16.06.2020 6300147508 16.06.2020
630699 20005202404 28.05.2020 ส.ต.กรกฏ เปาะทองคำ 0819609596 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม 24.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 6300169915 26.06.2020
630700 ACH263001199 28.05.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0869130541 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147407 01.06.2020
630701 ACH263001198 28.05.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0948308414 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147406 01.06.2020
630702 20023676856 28.05.2020 นายภาสกร อินทะยา 0902532537 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147404 01.06.2020
630703 20023676840 28.05.2020 นายประวรรต รุจิเสรีกุล 0639696446 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147401 01.06.2020
630704 20023676845 28.05.2020 นายคณิน รุจิเสรีกุล 0841133999 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 28.04.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147402 01.06.2020
630705 20023676694 28.05.2020 นางนาตยา ศรีธิเขียว 0801260799 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 28.05.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147403 01.06.2020
630706 20023676700 28.05.2020 น.ส.ดวงลดา นันทะนัด 0611155369 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 28.05.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว OTS 28.05.2020 28.05.2020 01.06.2020 6300147405 01.06.2020
630707 20005392053 28.05.2020 นายทองอินทร์ พิพัฒน์พงค์ 0808607244 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147414 02.06.2020
630708 ACH263001191 28.05.2020 นายธนดล ทะคำ 0956823527 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147411 02.06.2020
630709 ACH263001202 28.05.2020 น.ส.พรชนก จันทร์เขียว 0854924669 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 29.05.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147413 02.06.2020
630710 ACH263001203 29.05.2020 นายอำนวย จันทคะลักษณ์ 0849874661 เพิ่มขนาด 15 A. เครือณรงค์ รุ่งเรือง 09.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 11.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 6300147528 15.06.2020
630711 ACH263001204 29.05.2020 นางศุภวรรณ กิตติยะ 0882525822 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 01.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 6300147499 09.06.2020
630712 ACH263001205 29.05.2020 นางสุมาลี คุณารัชตสกุล 0864215540 ไฟ ชค. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 04.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 25138596 10.06.2020
630713 20004729157 29.05.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0954591423 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 29.05.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147408 02.06.2020
630714 20023681563 29.05.2020 น.ส. อรกัญญา สายวังกิจ 0934234556 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 01.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 11.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 6200126307 12.06.2020
630715 20020011344 29.05.2020 นาย พูนศักดิ์ คงรัตนประเสริฐ 0888048366 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 01.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ผ่าน เปลี่ยนประเภทจาก 2125 เป็น 1125
630716 ACH263001206 29.05.2020 น.ส.เพ็ญโพยม สุวรรณ์ 0815310645 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 29.05.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 29.05.2020 29.05.2020 02.06.2020 6300147410 02.06.2020
630717 20023687230 01.06.2020 นายใจมั่น นาบุญวัฒน์ 0973066747 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 09.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 6300147514 11.06.2020
630718 ACH263001208 01.06.2020 นาย อัครพล ลือดี 0810352171 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 6300169860 15.06.2020
630719 20023687284 01.06.2020 นางชุติกาญจน์ ทวีศรี 0815663977 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่4มิ.ย.2563
630720 ACH263001209 01.06.2020 นายวิวัฒน์ สุพรรณ์ 0979463557 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 6300147501 08.06.2020
630721 20004477756 01.06.2020 นายปรีชา โปธา 0966788870 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 6300147498 09.06.2020
630722 20023687841 01.06.2020 น.ส.ฐิดารินทร์ ธีรานันท์พงษ์ 0646653446 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 01.06.2020 ชำระแล้ว OTS 01.06.2020 01.06.2020 04.06.2020 6200126314 04.06.2020
630723 ACH263001211 01.06.2020 นายเสน่ห์พิทักษ์ คิดอ่าน 0946191545 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 6300147505 10.06.2020
630724 ACH263001212 01.06.2020 นายอนันต์ ตามัน 0835720975 ขอใหม่ 5 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 01.06.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว 01.06.2020 01.06.2020 04.06.2020 6200126313 04.06.2020
630725 20023693318 02.06.2020 บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด 0835441411 ขอใหม่ 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 04.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ช่างไฟไม่มาหน้างาน ตรวจสอบเบื้องต้นไม่ได้ดึงสายเมน
630726 20023693327 02.06.2020 นางอภิสรา จิระพงษ์ 0894333767 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 11.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 6300147529 12.06.2020
630727 20004938537 02.06.2020 น.ส.จุฑามณี โควาวิสารัช 0865208789 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 04.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว รอชำระค่าธรรมเนียมได้ในวันที่ 5 มิ.ย 63 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 6300147504 10.06.2020
630728 20023693558 02.06.2020 น.ส. วาสนา แจ่มศรี 0815310379 เลิกใช้+ขอใหม่ 15 A 3 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว รอนัด 26.06.2020 26.06.2020 29.06.2020 6201251619 29.06.2020
630729 20023324229 02.06.2020 นาง ลัดดา ทาอิ่นคำ 0932493658 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 04.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน แก้ไขสายเมน , รื้อชุดคัทเอาต์ออกจากระบบ
630730 20005151559 02.06.2020 นาย สวัสดิ์ สุปัน 0946417627 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว รอนัด 23.06.2020 23.06.2020 25.06.2020 6300169912 25.06.2020
630731 20023694002 04.06.2020 นายณกรณ์ ภูเรือน 0882683084 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 15.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ผ่าน ชำระเงินได้ตั้งแต่8มิ.ย.63 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 6300147391 10.06.2020
630732 20023697989 04.06.2020 นาย สมเกียรติ ชัยโชติ 0869247564 ขอใหม่ 5 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 05.06.2020 ไม่ผ่าน ยังไม่ได้ดึงสายเมน
630733 20023698354 04.06.2020 นายโรเบริ์ต เทียนี่ 0869187676 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน รอชำระค่าธรรมเนียม
630734 20023698617 04.06.2020 ไซม่อน พอลแจ๊ค เลอกูซ 0659824958 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 05.06.2020
630735 20023698632 04.06.2020 น.ส. สดใส ตนักษรานนท์ 0819500874 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ยังไม่ได้ดึงสายเมน 18.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 6300169893 19.06.2020
630736 20005057546 04.06.2020 นายสุทัศน์ ขิปนัน 0642297904 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ชำระเงินได้ตั้งแต่8มิ.ย.63 10.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 6300147526 11.06.2020
630737 20023698832 04.06.2020 นายพนัส แซ่ช่าย 0846563499 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 15.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน สายวงจรย่อยต้องใช้สายขนาด 2.5 ต.มม ขึ้นไป,ให้ทำสายดินใหม่,ลดขนาดเบรคเกอร์เมนจาก 60 เป็น 50,ให้ติดตั้งเซอร์กิตกันไฟดูด 18.06.2020 18.06.2020 22.06.2020 6201251645 22.06.2020
630738 20005837713 04.06.2020 นาง ประทุม ทันใจ 0955093722 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 09.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 6300147509 11.06.2020
630739 ACH263001216 04.06.2020 นายปัญญา พรโยธา 0897574409 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ชำระเงินได้ตั้งแต่8มิ.ย.63 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147524 12.06.2020
630740 20023698877 04.06.2020 น.ส.รสริน โอสถานันต์กุล 0946076969 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว ชำระเงินได้ตั้งแต่8มิ.ย.63 09.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 6300147507 10.06.2020
630741 ACH263001219 04.06.2020 นางสุภาภัค สมศักดิ์ 0898527133 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 05.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว 10.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 6200126301 11.06.2020
630742 20023699270 05.06.2020 นายขวัญชัย สุธรรมซาว 0813660002 ขอใหม่ 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง รอชำระค่าธรรมเนียม 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 6201251617 24.06.2020
630743 20004969443 05.06.2020 นางอนงค์ ไชยมาตร์ 0841504972 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125 หน้างานเป็นร้านค้า
630744 20017901064 05.06.2020 นาย บุญศรี ศรีกันชัย 0932960137 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 08.06.2020 เครือณรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว ให้ลดขนาดเบรคเกอร์เมนจาก 63 เป็น 50 A , ติดตั้งสายดิน , ติดเซอร์กิตกันไฟดูดวงจรเครื่องทำน้ำอุ่น 19.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 6300169907 23.06.2020
630745 20023704209 05.06.2020 น.ส.ภัสร์ชนกพร จรัสกรกัมพล 0874440222 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว 11.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 6300169870 15.06.2020
630746 20023704242 05.06.2020 บจก.แอลอีดี ดีไซน์ 0846097956 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ให้ปรับปรุงระบบใหม่
630747 20023704286 05.06.2020 น.ส. ศิราภรณ์ อรุโณทยานันท์ 0867314158 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.06.2020 เครือณรงค์ ผ่าน เปลี่ยนจาก 2125 เป็น 1125 เพราะไม่ได้ทำการค้าใดๆ
630748 20023704298 05.06.2020 นาย ณรงค์ สุขประเสริฐ 0894355335 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 11.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว รอนัด 19.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 6300169905 23.06.2020
630749 20021290175 05.06.2020 นาย จรัล อินต๊ะเปียง 0861972665 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว เปลี่ยน ชค. เป็น ถาวร , ตรวจสอบระบบไม่ได้เจ้าของไม่มีกุญแจบ้านอยู่ที่ผู้เช่า 01.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 5800340719 02.07.2020
630750 20023704817 05.06.2020 นางจิตรตรา วัจนะรัตน์ 0858649440 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ไม่ผ่าน ยังไม่ได้ปรับปรุงระบบ
630751 ACH263001229 05.06.2020 บจก.เจเอสดับบลิวพร็อพเพอร์ตี้ 0951459546 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09 มิย. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147521 12.06.2020
630752 ACH263001230 05.06.2020 บจก.เจเอสดับบลิวพร็อพเพอร์ตี้ 0951459546 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09 มิย. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147522 12.06.2020
630753 20023704847 05.06.2020 นายชวัลวัฒน์ จันทร์แย้ม 0871854380 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09 มิย. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147523 12.06.2020
630754 20004973595 05.06.2020 นายพรศักดิ์ ไชยวงค์ 0637963029 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09 มิย. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 10.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 6300147527 11.06.2020
630755 ACH263001231 05.06.2020 นางภัทรวดี จันทร์แจ่มศรี 0818819877 ไฟ ชค. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 08.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว สามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09 มิย. 63 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 6300147525 12.06.2020
630756 20019850711 05.06.2020 นางงามจิต สอาดล้วน 0818662779 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 05.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 6300147496 08.06.2020
630757 20023705318 05.06.2020 น.ส.ประภัสสร หล้าตุ้ย 0896333664 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 05.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว 05.06.2020 05.06.2020 09.06.2020 6200126299 09.06.2020
630758 20005027489 08.06.2020 นายไพศาล ผาบผาง 0818886614 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 09.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน คำร้องในแอปใหม่ 630762
630759 ACH63001234 08.06.2020 นายทวีศักดิ์ ธรรมวงษ์ 0817161198 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน รอนัด
630760 ACH263001233 08.06.2020 น.ส.ชลิตา ศรีใสย์ 0648516035 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 08.06.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว #630759 08.06.2020 08.06.2020 10.06.2020 6300147503 10.06.2020
630761 ACH263001242 09.06.2020 นางศิริวรรณ งอกงาม 0910781661 ขอใหม่ 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 09.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630774 09.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 6300147508 11.06.2020
630762 20004664939 26.05.2020 นางอุดมลักษณ์ วีรประพันธ์ 0855268199 เพิ่มขนาด. 15 A 3 p ธนยศ กัญญาคำ 08.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ ผ่าน #630767 09.06.2020 09.06.2020 11.06.2020 6201251611 11.06.2020
630763 20004695554 09.06.2020 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 0818832733 เพิ่มขนาด. 30 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 09.06.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว #630778 10.06.2020 10.06.2020 12.06.2020 29218680 12.06.2020
630764 20023122172 08.06.2020 น.ส.แสงวรรณ อุดมวิชัยกร 0930394450 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 09.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630761 11.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 6101303477 12.06.2020
630765 20018928237 09.06.2020 นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม 0915451965 ย้าย 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 11.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630776 12.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 29102797 15.06.2020
630766 20005732120 12.06.2020 นาย ดุลยฤทธิ์ ตั้งศรีวงศ์ 0628498888 ขอใหม่ 5 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.06.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว #630792 12.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 6200126309 15.06.2020
630767 20023687284 01.06.2020 นางชุติกาญจน์ ทวีศรี 0815663977 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 02.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630719 15.06.2020 15.06.2020 17.06.2020 6300169891 17.06.2020
630768 20023722748 10.06.2020 น.ส. พิมพ์พิศา พลชัยศรี 0958969614 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 11.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630783 15.06.2020 15.06.2020 17.06.2020 6300169897 17.06.2020
630769 ACH263001266 10.06.2020 น.ส.เรวดี คงพัฒนะโยธิน 0626362535 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 11.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630779 18.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 6300169889 19.06.2020
630770 20023728146 11.06.2020 น.ส. ศศธร จันทร์แทน 0987939153 ขอใหม่ 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 12.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630789 18.06.2020 18.06.2020 20.06.2020 6200257143 20.06.2020
630771 20023734842 15.06.2020 นายบุญนิธิ กรุงวงศ์ 0952829565 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 16.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630800 18.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 6300169895 19.06.2020
630772 20023734845 15.06.2020 นางจิตตานันท์ ปานคง 0956867229 ไฟ ชค. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 16.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630801 18.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 6300169894 19.06.2020
630773 20023739455 19.06.2020 นายภคธน พิมพการัง 0944969597 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 19.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS #630827 19.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 6300169902 22.06.2020
630774 20023738931 19.06.2020 น.ส.ปริยากร องค์การ 0956566895 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 19.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว OTS #630828 19.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 6300169901 22.06.2020
630775 20004588708 19.06.2020 นางบงกช คำมา 0899559867 ขอใหม่ 5 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 19.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ OTS #630829 19.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 6200257146 22.06.2020
630776 20023739688 19.06.2020 นางสุภาวรรณ จันทร์คำมี 0882604981 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS #630830 19.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 6200257145 22.06.2020
630777 20019850668 19.06.2020 นายธนิตสรณ์ นิติธรรมบัณฑิต 0856519469 ขอใหม่ 5 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS #630831 19.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 6300169900 22.06.2020
630778 20023739817 19.06.2020 น.ส.อภิญญาฎา สนชาวไพร 0988121386 ขอใหม่ 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว OTS #630832 19.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 6300169904 23.06.2020
630779 20023728193 11.06.2020 นาง อรวรรณ์ สีเหลือง 0808522639 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตต์ธาดา อินทรประสิทธิ์ 12.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630790 19.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 6300169903 22.06.2020
630780 20004923309 22.06.2020 สนง.จังหวัดเชียงใหม่ 0889812998 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 22.06.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว #630833 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 6300147533 24.06.2020
630781 20004811073 22.06.2020 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 0923563249 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 22.06.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว #630835 22.06.2020 22.06.2020 23.06.2020 6300147530 23.06.2020
630782 20005790415 22.06.2020 นางสดใส ศรีธนสกุลชัย 0818353545 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 22.06.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว #630842 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 6300147531 24.06.2020
630783 20023744470 22.06.2020 นางสดใส ศรีธนสกุลชัย 0818353545 ขอใหม่ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 22.06.2020 ภมรทิพย์ เครือตา ชำระแล้ว #630843 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 630169908 24.06.2020
630785 020023409133 08.06.2020 นางสุดคนึง พันธุ์ประไพ 0918596828 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 09.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630765 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 6300147532 24.06.2020
630786 20023711021 08.06.2020 น.ส.พันธิสา สัตยาวิวัฏ 0881435943 ไฟ ชค. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 12.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน #630766 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 6300169909 24.06.2020
630787 ACH263001271 10.06.2020 นายดนัยกฤต นาพิจิตร 0848851946 ขอใหม่ 15 A 3 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 11.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630787 22.06.2020
630788 20018928237 09.06.2020 นายรัตนพงศ์ ฤกษ์เกษม 0915451965 ย้าย 15 A 3 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 11.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630776 12.06.2020 12.06.2020 15.06.2020 29102797 15.06.2020
630789 20023736659 18.06.2020 น.ส.ศันสนีย์ ลิขิตเจริญพันธ์ 0882997221 ไฟ ชค. 15 A 1 p เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ 19.06.2020 เฉลิมเกียรติ เภตรานนท์ ชำระแล้ว #630816 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 6300169892 24.06.2020
630790 ACH263001240 09.06.2020 นางปุณรดา เครือคำปลิว 0903213191 ขอใหม่ 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 10.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630769 19.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 6200257144 23.06.2020
630791 20023722362 10.06.2020 นาย อภิวัฒน์ เข็มอุดร 0612732111 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 12.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630780 24.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 6300169914 26.06.2020
630792 20019191786 12.06.2020 ด.ต.มงคล เสมอเชื้อ 0898537443 ย้าย 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 17.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630796 24.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 26827146 26.06.2020
630793 20004603861 15.06.2020 นายวิศิษกร์ รัศมีวงค์ 0979932539 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 16.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630797 24.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 6300169916 26.06.2020
630794 20023743945 22.06.2020 น.ส.ภัทรภร ปานพรเจริญ 0819932288 ขอใหม่+เลิกใช้ 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 23.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630839 25.06.2020 25.06.2020 29.06.2020 6300169923 29.06.2020
630795 20004630369 17.06.2020 นายทองคำ ศรีชำนาญ 0819611195 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เกรียงศักดิ์ คำปัน 19.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630809 26.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 6300169925 30.06.2020
630796 20004630491 17.06.2020 นายปั๋น ศรีชำนาญ 0895616667 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 19.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630810 26.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 6300169927 30.06.2020
630797 20004630447 17.06.2020 นางแก้วมา ยาวิชัย 0849503255 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 19.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630811 26.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 6300169926 30.06.2020
630798 20023763409 26.06.2020 นายชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า 0643429716 ขอใหม่ 15 A 1 p ธนยศ กัญญาคำ 26.06.2020 ธนยศ กัญญาคำ ชำระแล้ว #630866 26.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 6300169931 30.06.2020
630799 20023754945 17.06.2020 น.ส.ภาสิริ เลิศรัตน์ 0952343682 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 23.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630812 29.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 6300169933 01.07.2020
630800 20023742639 22.06.2020 นางทับทิม เรือนคำ 0814736300 ย้าย 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 23.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630836 29.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 5701288710 30.06.2020
630801 20023767780 29.06.2020 นายวัฒน์ชัย นัยมุม 0899505064 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 29.06.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว #630869 29.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 6300169932 01.07.2020
630802 20005695613 22.06.2020 นายสถาพร ราชทัง 0985580587 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 23.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630838 25.06.2020 25.06.2020 29.06.2020 6300169922 29.06.2020
630803 20023084499 09.06.2020 นายโสภณ หน่อเมฆ 0932486857 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 10.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630775 26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020 28631626 26.06.2020
630804 20023736686 18.06.2020 น.ส. จุไรวรรณ มูลเมือง 0864202201 ย้าย 5 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 23.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630817 25.06.2020 25.06.2020 29.06.2020 5900905380 29.06.2020
630805 20023750332 16.06.2020 นายชัยยุทธิ์ จิตตรานนท์ 0857116757 ขอใหม่ 15 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 23.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630806 25.06.2020 25.06.2020 29.06.2020 6300169921 29.06.2020
630806 20023748193 23.06.2020 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 053379540 ขอใหม่ 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.06.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว #630859 25.06.2020 25.06.2020 29.06.2020 6200257148 29.06.2020
630807 20023748715 23.06.2020 สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 053379540 ขอใหม่ 5 A 1 p อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ 25.06.2020 อนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ ชำระแล้ว #630860 25.06.2020 25.06.2020 29.06.2020 6200257147 29.06.2020
630808 20023743977 22.06.2020 นายเกียรติคุณ ยาเทพ 0873041727 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 23.06.2020 เครือนรงค์ รุ่งเรือง ชำระแล้ว #630840 30.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 6300169958 02.07.2020
630809 20004539530 30.06.2020 น.ส.สุธิกานต์ สุคำ 0942914615 ขอใหม่ 5 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 30.06.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS #630875 30.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 6200126310 02.07.2020
630810 20023774322 30.06.2020 น.ส.นิลวรรณ ไพโรจน์สกุลกาล 0870630095 ขอใหม่ 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 30.06.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS #860876 30.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 6300169957 02.07.2020
630811 20023773665 30.06.2020 ด.ต.ธันวา กุศล 0911706654 ไฟ ชค. 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 30.06.2020 วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ ชำระแล้ว OTS #630877 30.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 6300169956 02.07.2020
630812 20021290175 05.06.2020 นาย จรัล อินต๊ะเปียง 0861972665 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 29.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630749 01.07.2020 01.07.2020 02.07.2020 5800340719 02.07.2020
630813 20023733701 12.06.2020 นาง วรรณกร ดาวเลิศภูสิทธิ์ 0610964168 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p เครือนรงค์ รุ่งเรือง 29.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630795 03.07.2020 03.07.2020 08.07.2020 6300169974 08.07.2020
630814 20004869647 15.06.2020 น.ส.สงวนศรี ณรินทร์ฟู 0646161446 เพิ่มขนาด. 15 A 1 p ภมรทิพย์ เครือตา 29.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630798 02.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 6300169964 03.07.2020
630815 20023287392 29.06.2020 นางรัตนาวดี เกริกไกวัล 0987476956 เปลี่ยนประเภท 15 A 1 p วิตธาดา อินทรประสิทธิ์ 30.06.2020 เกรียงศักดิ์ คำปัน ชำระแล้ว #630870 03.07.2020